an tAontas Eorpach

An Danmhairg

Forbhreathnú

Príomhchathair: 

Cóbanhávan

Achar: 

42 924 km²

Daonra: 

5 707 251 (2016)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh: 

1.1 % (2016)

Olltáirgeacht intíre (OTI): 

EUR 276.805 billiún (2016)

Teangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: 

an Danmhairgis

Córas Polaitiúil: 

monarcacht bhunreachtúil pharlaiminteach

Líon na bhFeisirí atá aici i bParlaimint na hEorpa: 

13

Airgeadra: 

Krone na Danmhairge (DKK)

Schengen area member: 

 Tá an Danmhairg ina ball de Limistéar Schengen ón 25 Márta 2001

Ina Ballstát ó: 

1 Eanáir 1973

Uachtaránacht na Comhairle: 

Tá an Danmhairg ar an tír is lú, is faide ó dheas agus is ísle de na tíortha i gCríoch Lochlann. Tá an tír comhdhéanta de leithinis na hIútlainne agus de bhreis agus 400 oileán; tá daoine ina gcónaí ar 72 de na hoileáin sin. Tá teorainn ag an Danmhairg leis an nGearmáin sa deisceart agus tá droichead bóthair agus iarnróid mar nasc idir í agus an tSualainn san oirthear. Tá 7 314 km de chósta taoide sa tír.

Seo na hearnálacha ba mhó i ngeilleagar na Danmhairge in 2015: an córas riaracháin phoiblí, cúrsaí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (23.1 %), an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (18.8 %) agus an tionsclaíocht (18.7 %).

Is iad an Ghearmáin, an tSualainn agus na Stáit Aontaithe na tíortha is mó a n‑easpórtálann an Danmhairg earraí chucu agus is iad an Ghearmáin, an tSualainn agus an Ísiltír na tíortha is mó a n‑iompórtálann sí earraí uathu.

An Danmhairg san AE 

Parlaimint na hEorpa

Tá 13 Fheisire ag an Danmhairg i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Danmhairg

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Danmhairge i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Danmhairge lena linn:

Iúil-Nollaig 1973 | Ean-Meith 1978 | Iúil-Nollaig 1982 | Iúil-Nollaig 1987 | Ean-Meith 1993 | Iúil-Nollaig 2002 | Ean-Meith 2012

Uachtaránacht Chomhairle an AE

An Coimisiún Eorpach

Is í Margrethe Vestager an té a cheap an Danmhairg ina Coimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Iomaíocht an cúram atá uirthi.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Danmhairg

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

9 n-ionadaí ag an Danmhairg ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

9 ionadaí ag an Danmhairg ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an Danmhairg i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Danmhairge chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Danmhairg don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine. 

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Danmhairge leis an AE in 2015: 

  • Caiteachas iomlán an AE sa Danmhairg: EUR 1.529 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Danmhairge: 0.56 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Danmhairge isteach i mbuiséad an AE: EUR 2.191 billiún
  • Ranníocaíocht na Danmhairge le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta: 0.80 % 

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail sa Danmhairg a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc an Danmhairg isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don Danmhairg

Eolas praiticiúil

Back to top