Ευρωπαϊκή Ένωση

Δανία

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Κοπεγχάγη

Έκταση: 

42 924 km²

Πληθυσμός: 

5 707 251 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

1,1 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

276,805 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

Δανικά

Πολίτευμα: 

κοινοβουλευτική συνταγματική μοναρχία

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

13

Νόμισμα: 

Δανική κορόνα (DKK)

Schengen area member: 

 Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από τις 25 Μαρτίου 2001

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Ιανουαρίου 1973

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Η Δανία είναι η μικρότερη, η νοτιότερη και η πιο πεδινή από τις τρεις σκανδιναβικές χώρες. Αποτελείται από τη χερσόνησο της Γιουτλάνδης (Jylland) και ένα αρχιπέλαγος με 400 περίπου νησιά, από τα οποία τα 72 είναι ακατοίκητα. Η Δανία συνορεύει νότια με τη Γερμανία, συνδέεται με τη Σουηδία με μια οδική και σιδηροδρομική γέφυρα και διαθέτει ακτογραμμή μήκους 7.314 km.

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της δανικής οικονομίας ήταν η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (23,1%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (18,8%) και η βιομηχανία (18,7%).

Η Δανία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Γερμανία, τη Σουηδία και τις ΗΠΑ, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, τη Σουηδία και τις Κάτω Χώρες.

H Δανία στην ΕΕ 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Δανία έχει 13 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δανία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της δανικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Δανία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1973 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1978 Ιούλιος-Δεκέμβριος 1982 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1987 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1993 Ιούλιος-Δεκέμβριος 2002 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2012

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ορισθείσα από τη Δανία επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Μαγκρέιτε Βέστεϊγερ, στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο του Ανταγωνισμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Δανία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Δανία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Δανία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Δανία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Δανίας στην ΕΕ», η δανική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Δανία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Οικονομικές σχέσεις της Δανίας με την ΕΕ το 2015: 

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Δανία: 1,529 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του δανικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 0,56 %
  • Συνολική συνεισφορά της Δανίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 2,191 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Δανίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,80 %  

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Δανία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Δανία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Δανία από την ΕΕ

Πρακτικές πληροφορίες

Back to top