Evropská unie

Dánsko

Přehled

vlajka Dánska

Politický systém

Dánsko je konstituční monarchií se zastupitelským parlamentním systémem. V čele vlády stojí ministerský předseda. Panovník má jako hlava státu formálně v rukou výkonnou moc, ale jeho role je především reprezentativní a ceremoniální. K Dánskému království rovněž patří 2 autonomní země v Atlantském oceánu, které však nejsou součástí Evropské unie: Grónsko a Faerské ostrovy.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími dánského hospodářství byly v roce 2016 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (22,3 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (19,3 %) a průmysl (18,8 %).

Obchod v rámci EU představuje 62 % veškerého dánského vývozu (Německo 16 %, Švédsko 12 % a Spojené království 6 %). Pokud jde o země mimo EU, směřuje 8 % vývozu do Spojených států a 6 % do Norska.

71 % dovozu do Dánska pochází z členských států EU (Německo 21 %, Švédsko 12 % a Nizozemsko 8 %). Pokud jde o země mimo EU pochází 7 % dovozu z Číny a 6 % z Norska.

Dánsko v EU 

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 13 dánských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Dánsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci dánské vlády (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období dánského předsednictví:

červenec–prosinec 1973 | leden–červen 1978 | červenec–prosinec 1982 | červenec–prosinec 1987 | leden–červen 1993 | červenec–prosinec 2002 | leden–červen 2012

Předsednictví Rady EU

Odkaz na externí internetové stránkyAktuálního předsednictví Rady EU

Evropská komise

Dánsko nominovalo na členku Evropské komise Margrethe Vestagerovou, která je odpovědná za hospodářskou soutěž.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Dánsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Dánsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 9 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o případných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Dánsko má 9 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Dánsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby dánské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Dánsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Dánska a naopak (2017): 

  • Výdaje EU v Dánsku celkem: 1,459 miliardy eur
  • Výdaje EU celkem jako % podíl dánského hrubého národního důchodu (HND): 0,5 %
  • Dánský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 1,927 miliardy eur
  • Dánský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % dánského HND: 0,65 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Dánsku za finančního přispění EU

Příspěvek Dánska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Dánsko čerpá finanční prostředky EU.

Back to top