Evropská unie

Dánsko

Přehled

Hlavní město: 

Kodaň

Rozloha: 

42 924 km²

Počet obyvatel: 

5 707 251 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

1,1 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

276,805 miliardy EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

dánština

Politický systém: 

parlamentní konstituční monarchie

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

13

Měna: 

dánská koruna (DKK)

Schengen area member: 

 Ano, součástí schengenského prostoru je od 25. března 2001.

Vstup do EU: 

1. ledna 1973

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálním předsednictví Rady EU - Období dánského předsednictví

Dánsko je nejmenší, nejjižnější a nejníže položenou zemí ze všech tří skandinávských států. Rozkládá se na Jutském poloostrově a na souostroví tvořeném více než 400 tisíci ostrovy, z nichž 72 je obydleno. Na jihu sousedí s Německem, se Švédskem jej spojuje dvoupatrový most pro auta a vlaky. Jeho pobřeží měří dohromady 7 314 km.

Nejdůležitějšími odvětvími dánského hospodářství byly v roce 2015 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (23,1 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (18,8 %) a průmysl (18,7 %).

Hlavními vývozními trhy Dánska jsou Německo, Švédsko a Spojené státy. Dánsko nejvíce dováží z Německa, Švédska a Nizozemska.

Dánsko v EU 

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 13 dánských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Dánsku

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci dánského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období dánského předsednictví:

červenec–prosinec 1973 | leden–červen 1978 | červenec–prosinec 1982 | červenec–prosinec 1987 | leden–červen 1993 | červenec–prosinec 2002 | leden–červen 2012

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Dánsko nominovalo Margrethe Vestagerovou, která je odpovědná za hospodářskou soutěž.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Dánsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Dánsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 9 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Dánsko má 9 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Dánsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby dánské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Dánsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Dánska a naopak (2015): 

  • Celkové příspěvky od EU: 1,529 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl dánského hrubého národního důchodu (HND): 0,56 %
  • Dánský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 2,191 miliardy EUR
  • Dánský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % dánského HND: 0,80 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Dánsku

Příspěvek Dánska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Dánsku a financovaných z prostředků EU

Praktické informace

Back to top