Európska únia

Česká republika

Prehľad

Vlajka Českej republiky

Politický systém

Česká republika je parlamentná republika s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – prezidentom. Krajina vznikla v roku 1993 po rozdelení Československa na Českú republiku a Slovensko. Krajina sa delí na 14 samosprávnych krajov vrátane hlavného mesta Prahy. Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Českej republiky v roku 2016 boli priemysel (32,1 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (18,6 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (14,7 %).

Do krajín EÚ smeruje 84 % českého vývozu (Nemecko 32 %, Slovensko 8 % a Poľsko 6 %). Z krajín mimo EÚ smerujú 2 % českého vývozu do Spojených štátov a 2 % do Ruska.

Pokiaľ ide o dovoz, 79 % pochádza z členských štátov EÚ (Nemecka 31 %, Poľska 10 % a Slovenska 6 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 7 % dovozu pochádza z Číny a 2 % z Južnej Kórey.

Česká republika v EÚ

Európsky parlament

Česká republika má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Českú republiku.

Kancelária Európskeho parlamentu v Českej republike

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia českej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Českej republiky:

január až jún 2009

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárkou nominovanou za Českú republiku do Európskej komisie je Vĕra Jourová, ktorá je zodpovedná za spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Českej republike

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Česká republika má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Česká republika má v Európskom výbore regiónov 12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Česká republika komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Českej republiky pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Českej republiky, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Českej republiky s EÚ v roku 2016:

  • Celkové výdavky EÚ v Českej republike: 4,690 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % českého hrubého národného dôchodku (HND): 2,86 %
  • Celkový príspevok Českej republiky do rozpočtu EÚ: 1,361 mld. EUR
  • Príspevok Českej republiky do rozpočtu EÚ ako % jej HND: 0,83 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Českej republike

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Českej republiky pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Česká republika využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top