Unia Europejska

Republika Czeska

Informacje ogólne

Flaga Republiki Czeskiej

Ustrój polityczny

Republika Czeska jest republiką parlamentarną. Szefem rządu jest premier, a głową państwa − prezydent. Kraj ten powstał w 1993 r. po podziale Czechosłowacji na Republikę Czeską i Słowację. Republika Czeska jest podzielona na 14 krajów samorządowych, a jednym z nich jest stolica − Praga. Republika Czeska na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów czeskiej gospodarki w 2016 r. należały: przemysł (32,1%), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (18,6%) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (14,7%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 84% czeskiego eksportu (32% do Niemiec, 8% na Słowację i 6% do Polski). Eksport do Stanów Zjednoczonych wynosi 2%, podobnie jak do Rosji.

Jeśli chodzi o import, 79% pochodzi z państw członkowskich UE (31% z Niemiec, 10% z Polski i 6% ze Słowacji). Import z Chin wynosi 7%, a z Korei Południowej − 2%.

Republika Czeska w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 21 posłów z Republiki Czeskiej. Więcej informacji o czeskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Republice Czeskiej

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele czeskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty czeskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2009 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Następujący link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetowąAktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Czeskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Vĕra Jourová, która odpowiada za kwestie sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Republice Czeskiej

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Republika Czeska ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Republika Czeska ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Republika Czeska utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Republiki Czeskiej przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Republika Czeska wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Republika Czeska a budżet UE w 2016 r.:

  • Łączne wydatki UE w Republice Czeskiej: 4,690 mld euro
  • Łączne wydatki UE jako procent czeskiego dochodu narodowego brutto (DNB) 2,86%
  • Łączny wkład Republiki Czeskiej do budżetu UE: 1,361 mld euro
  • Wkład Republiki Czeskiej do budżetu UE jako procent czeskiego DNB: 0,83%

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Republice Czeskiej:

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Republikę Czeską wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Republika Czeska się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Back to top