an tAontas Eorpach

Poblacht na Seice

Forbhreathnú

Príomhchathair: 

Prág

Achar: 

78 868 km²

Daonra: 

10 538 275 (2015)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh: 

2.1 % (2015)

Olltáirgeacht intíre (OTI): 

EUR 163.947 billiún (2015)

Teangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: 

an tSeicis

Córas Polaitiúil: 

poblacht pharlaiminteach

Ina Ballstát ó: 

1 Bealtaine 2004

Líon na bhFeisirí atá aici i bParlaimint na hEorpa: 

21

Airgeadra: 

Koruna Phoblacht na Seice (CZK)

I Limistéar Schengen: 

Tá Poblacht na Seice ina ball de Limistéar Schengen ón 21 Nollaig 2007

Uachtaránacht na Comhairle: 

Bhí Uachtaránacht Chomhairle an AE faoi chúram Phoblacht na Seice an t-aon uair amháin in 2009.

Tír thalamhiata i lár na hEorpa í Poblacht na Seice. Rinneadh stát ann féin di in 1993 nuair a scoilt an tSeicslóvaic ina dhá tír.

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar Phoblacht na Seice in 2015: an tionsclaíocht (32.1 %), an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (18.4 %) agus an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (14.9 %).

Is iad an Ghearmáin, an tSlóvaic agus an Pholainn na tíortha is mó a n‑easpórtálann Poblacht na Seice earraí chucu agus is iad an Ghearmáin, an Pholainn agus an tSín na tíortha is mó a n‑iompórtálann sí earraí uathu.

Poblacht na Seice san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 21 Feisire ag Poblacht na Seice i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa i bPoblacht na Seice

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas Phoblacht na Seice i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram Phoblacht na Seice lena linn:

Ean-Meith 2009

Tuilleadh eolais faoin uachtaránacht atá ar Chomhairle an AE faoi láthair

An Coimisiún Eorpach

Is í Vĕra Jourová an té a cheap Poblacht na Seice ina Coimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Ceartas, Tomhaltóirí agus Comhionannas Inscne na cúraimí atá uirthi.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin i bPoblacht na Seice

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

12 ionadaí ag Poblacht na Seice ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste na Réigiún

12 ionadaí ag Poblacht na Seice ar Choiste na Réigiún, sin tionól d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla ar leibhéal an AE. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn Poblacht na Seice i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid Phoblacht na Seice chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann Poblacht na Seice don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine.

Miondealú ar chaidreamh airgeadais Phoblacht na Seice leis an AE in 2015:

  • Caiteachas iomlán an AE i bPoblacht na Seice: EUR 7.075 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta Phoblacht na Seice: 4.67 %
  • Ranníocaíocht iomlán Phoblacht na Seice isteach i mbuiséad an AE: EUR 1.315 billiún
  • Ranníocaíocht Phoblacht na Seice le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta: 0.87 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail i bPoblacht na Seice a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc Poblacht na Seice isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe do Phoblacht na Seice.

Eolas praiticiúil