an tAontas Eorpach

Poblacht na Seice

Forbhreathnú

Bratach Phoblacht na Seice

An córas polaitiúil

Poblacht pharlaiminteach is ea Poblacht na Seice ag a bhfuil ceann rialtais, an príomh-aire, agus ceann stáit, an t-uachtarán. Bunaíodh Poblacht na Seice in 1993 nuair a scoilt an tSeicslóvaic ina dhá tír, Poblacht na Seice agus an tSlóvaic. Tá an tír roinnte anois ina 14 réigiún, príomhchathair Phrág san áireamh. Áit ar léarscáil an Aontais

An trádáil agus an geilleagar

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar Phoblacht na Seice in 2016: an tionsclaíocht (32.1 %); an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (18.6 %) agus an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (14.7 %).

Is fiú 84 % d’onnmhairí Phoblacht na Seice í trádáil laistigh den Aontas (an Ghearmáin 32 %, an tSlóvaic 8 % agus an Pholainn 6 %), agus maidir le trádáil lasmuigh den Aontas, téann 2 % d’onnmhairí go dtí na Stáit Aontaithe agus go dtí an Rúis araon.

Ó thaobh allmhairí de, tagann 79 % ó Bhallstáit an Aontais (an Ghearmáin 31 %, an Pholainn 10 % agus an tSlóvaic 6 %), agus maidir le hallmhairí ó lasmuigh den Aontas, tagann 7 % ón tSín agus 2 % ón gCóiré Theas.

Poblacht na Seice san Aontas Eorpach

Parlaimint na hEorpa

Tá 21 Fheisire ag Poblacht na Seice i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa i bPoblacht na Seice

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Is é a dhéantar i gComhairle an Aontais Eorpaigh, go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an Aontais a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas Phoblacht na Seice i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an Aontais Eorpaigh.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram Phoblacht na Seice lena linn:

Eanáir-Meitheamh 2009

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Seo nasc chuig suíomh gréasáin seachtrach Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh faoi láthair

An Coimisiún Eorpach

Is í Vĕra Jourová an Coimisinéir atá ainmnithe ag Poblacht na Seice mar bhall den Choimisiún Eorpach. Ceartas, Tomhaltóirí agus Comhionannas Inscne na cúraimí atá uirthi.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin i bPoblacht na Seice

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

12 ionadaí ag Poblacht na Seice ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Faigheann na hinstitiúidí comhairle uaidh i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

12 ionadaí ag Poblacht na Seice ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Faigheann na hinstitiúidí comhairle ón gcoiste sin i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san Aontas i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an Aontas Eorpach

Bíonn Poblacht na Seice i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid Phoblacht na Seice chuig an Aontas Eorpach" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san Aontas Eorpach.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann Poblacht na Seice don Aontas Eorpach agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an Aontais Eorpaigh an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine.

Miondealú ar chaidreamh airgeadais Phoblacht na Seice leis an Aontas Eorpach in 2016:

  • Caiteachas iomlán an Aontais Eorpaigh i bPoblacht na Seice: €4.690 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta Phoblacht na Seice: 2.86 %
  • Ranníocaíocht iomlán Phoblacht na Seice isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh: €1.361 billiún
  • Ranníocaíocht Phoblacht na Seice isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na tíre: 0.83 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an Aontais Eorpaigh:

Tionscadail i bPoblacht na Seice a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach

An t-airgead a d'íoc Poblacht na Seice isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an Aontais, m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón Aontas chun tairbhe don Phoblacht na Seice.

Back to top