Ευρωπαϊκή Ένωση

Τσεχική Δημοκρατία

Τσεχική Δημοκρατία

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Πράγα

Έκταση: 

78 868 km²

Πληθυσμός: 

10 553 843 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

2,1 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

174,412 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

Τσεχικά

Πολίτευμα: 

κοινοβουλευτική δημοκρατία

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Μαΐου 2004

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

21

Νόμισμα: 

Τσεχική κορόνα (CZK)

Μέλος του Χώρου Σένγκεν: 

Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από την 21 Δεκεμβρίου 2007

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Η Τσεχική Δημοκρατία είναι μια χώρα της Κεντρικής Ευρώπης που δεν βρέχεται από θάλασσα και έγινε χωριστό κράτος το 1993 μετά τη διάσπαση της Τσεχοσλοβακίας σε δύο χώρες.

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της τσεχικής οικονομίας ήταν η βιομηχανία (32,1%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (18,4%), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (14,9%).

Η Τσεχική Δημοκρατία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Γερμανία, τη Σλοβακία και την Πολωνία, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, την Πολωνία και την Κίνα.

H Τσεχική Δημοκρατία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Τσεχική Δημοκρατία έχει 21 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Τσεχική Δημοκρατία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της τσεχικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Τσεχική Δημοκρατία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 2009

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ορισθείσα από την Τσεχική Δημοκρατία επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Βιέρα Γιούροβα, στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης, των Καταναλωτών και της Ισότητας των Φύλων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Τσεχική Δημοκρατία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Τσεχική Δημοκρατία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Τσεχική Δημοκρατία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Τσεχική Δημοκρατία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας στην ΕΕ», η τσεχική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Τσεχική Δημοκρατία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Οικονομικές σχέσεις της Τσεχικής Δημοκρατίας με την ΕΕ το 2015:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία: 7,075 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του τσεχικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 4,67 %
  • Συνολική συνεισφορά της Τσεχικής Δημοκρατίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 1,315 δισεκατομμύρια EUR·
  • Συνεισφορά της Τσεχικής Δημοκρατίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,87 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Τσεχική Δημοκρατία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Τσεχική Δημοκρατία από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες