Evropská unie

Česká republika

Přehled

Hlavní město: 

Praha

Rozloha: 

78 868 km²

Počet obyvatel: 

10 553 843 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

2,1 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

174,412 miliardy EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

čeština

Politický systém: 

parlamentní republika

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

21

Měna: 

česká koruna (CZK)

Schengen area member: 

Ano, součástí schengenského prostoru je od 21. prosince 2007

Vstup do EU: 

1. května 2004

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuální předsednictví Rady EU do 31. prosince 2017 - Období českého předsednictví

Česká republika je vnitrozemský stát ve střední Evropě, který vznikl v roce 1993 rozdělením Československa na dvě země.

Nejdůležitějšími odvětvími českého hospodářství byly v roce 2015 průmysl (32,1 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, pohostinství (18,4 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (14,9 %).

Hlavními vývozními trhy České republiky jsou Německo, Slovensko a Polsko. Česká republika nejvíce dováží z Německa, Polska a Číny.

Česká republika v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 21 českých poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci českého státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období českého předsednictví:

leden–červen 2009

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Česká republika nominovala Věru Jourovou, která je odpovědná za spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Evropské komise v České republice

Evropský hospodářský a sociální výbor

Česká republika má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 12 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Česká republika má 12 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Česká republika také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby české zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Česká republika poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do České republiky a naopak (2015):

  • Výdaje EU v České republice celkem: 7,075 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl českého hrubého národního důchodu (HND): 4,67 %
  • Český příspěvek do rozpočtu EU celkem: 1,315 miliardy EUR
  • Český příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % českého HND: 0,87 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v České republice

Příspěvek České republiky do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v České republice a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace

Back to top