Evropská unie

Česko

Přehled

vlajka České republiky

Politický systém

Česko je parlamentní republikou, v jejímž čele stojí prezident, který jmenuje předsedu vlády. Země vznikla v roce 1993 rozdělením Československa na Českou republiku a Slovensko. Země je rozdělena na 14 krajů, mezi něž patří hlavní město Praha.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími českého hospodářství byly v roce 2016 průmysl (32,1 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, pohostinství (18,6 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (14,7 %).

V rámci obchodu se členskými zeměmi EU se realizuje 84 % českého vývozu (32 % do Německa, 8 % na Slovensko a 6 % do Polska). Mimo země EU směřují 2 % vývozu do Spojených států stejně jako do Ruska.

Pokud jde o dovoz, 79 % pochází z členských států EU (z Německa 31 %, z Polska 10 % a z Francie 6 %), zatímco z ostatních zemí 7 % pochází z Číny a 2 % z Jižní Koreje.

Česko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 21 českých poslanců. Další informace o nich zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci českého státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období českého předsednictví:

leden–červen 2009

Předsednictví Rady EU

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyAktuálního předsednictví Rady EU

Evropská komise

Na členku Evropské komise Česko nominovala Věru Jourovou, která je odpovědná za spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Evropské komise v České republice

Evropský hospodářský a sociální výbor

Česko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 12 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Česko má 12 zástupců v Evropském výborů regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

S orgány a institucemi EU komunikuje Česko take prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Hlavním úkolem tohoto „velvyslanectví při EU“ je zajistit, aby české zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Česko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Česka a naopak (2017):

  • výdaje EU v Česku celkem: 3,895 miliardy eur
  • výdaje EU celkem jako % podíl českého hrubého národního důchodu (HND) 2,15 %
  • český příspěvek do rozpočtu EU celkem: 1,282 miliardy eur
  • český příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % českého HND: 0,71 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Česku za finančního přispění EU

Příspěvek České republiky do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Česko čerpá finanční prostředky EU

Back to top