Európska únia

Cyprus

Prehľad

Vlajka Cypru

Politický systém

Cyprus je prezidentská republika. Prezident je hlavou štátu aj vlády. Napriek tomu, že Cyprus pristúpil k Únii ako de facto rozdelený ostrov, do EÚ patrí celé jeho územie. Cyperskí Turci, ktorí sú držiteľmi cestovných dokladov EÚ alebo na ne majú nárok, sú občanmi EÚ. V oblastiach, nad ktorými cyperská vláda (vláda republiky) fakticky neuplatňuje kontrolu, je uplatňovanie právnych predpisov EÚ pozastavené.Na Cypre existujú dva úradné jazyky: gréčtina a turečtina; iba gréčtina je úradný jazyk EÚ.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Cypru v roku 2016 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (26,0 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (20,3 %) a finančné a poisťovacie činnosti (10,8 %). Obchod v rámci EÚ predstavuje 45 % cyperského vývozu (Grécko 12 % a Spojené kráľovstvo 8 %). Z krajín mimo EÚ smeruje 8 % vývozu do Líbye a 6 % do Izraela.

Pokiaľ ide o dovoz, 74 % pochádza z členských štátov EÚ (Grécka 21 %, Nemecka 17 % a Talianska 7 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 8 % dovozu pochádza z Číny a 4 % z Južnej Kórey.

Cyprus v EÚ

Európsky parlament

Cyprus má v Európskom parlamente 6 poslancov. Poslanci EP za Cyprus.

Kancelária Európskeho parlamentu na Cypre

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia cyperskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Cypru:

júl až december 2012

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Cyprus do Európskej komisie je Christos Stylianides, ktorý je zodpovedný za humanitárnu pomoc a krízové riadenie.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie na Cypre

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Cyprus má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 5 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Cyprus má v Európskom výbore regiónov 5 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Cyprus komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Cypru pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Cypru, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Cypru s EÚ v roku 2017: 

  • Celkové výdavky EÚ na Cypre: 0,207 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % cyperského hrubého národného dôchodku (HND): 1,10 %
  • Celkový príspevok Cypru do rozpočtu EÚ: 0,137 mld. EUR
  • Príspevok Cypru do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,73 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ na Cypre 

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Cypru pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Cyprus využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top