Unia Europejska

Cypr

Cypr

Informacje ogólne

Flaga Cypru

Ustrój polityczny

Cypr jest republiką prezydencką. Prezydent jest jednocześnie głową państwa i szefem rządu. Choć faktycznie do UE przystąpiła tylko grecka część wyspy, do Unii Europejskiej został włączony cały Cypr. Turkowie cypryjscy posiadający unijne dokumenty podróży lub kwalifikujący się do ich otrzymania są obywatelami UE. Stosowanie prawa unijnego jest zawieszone na obszarach, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje rzeczywistej kontroli. Na Cyprze obowiązują dwa języki urzędowe: grecki i turecki; tylko język grecki jest „językiem urzędowym UE”.

Cypr na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów cypryjskiej gospodarki w 2018 r. należały handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (25,3%), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (19,3%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (10,4%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 28% cypryjskiego eksportu (6% do Grecji i 2% do Włoch). Eksport na Kajmany wynosi 15%, a do Libii – 9%.

Jeśli chodzi o import, 57% pochodzi z państw członkowskich UE (18% z Grecji i 8% z Włoch). Import z Korei Południowej wynosi 7%, a z Izraela 6%.

Cypr w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 6 posłów z Cypru. Więcej informacji o cypryjskich eurodeputowanych.

Biuro Parlamentu Europejskiego na Cyprze

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele cypryjskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty cypryjskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 2012 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Następujący link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetowąAktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Cypryjskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Christos Stylianides, który odpowiada za pomoc humanitarną i zarządzanie kryzysowe.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji na Cyprze

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Cypr ma 5 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Cypr ma 5 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Cypr utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Cypru przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Cypr wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Cypr a budżet UE w 2017 r.: 

  • Łączne wydatki UE na Cyprze: 0,207 mld euro
  • Łączne wydatki UE jako procent cypryjskiego dochodu narodowego brutto (DNB) 1,10%
  • Łączny wkład Cypru do budżetu UE: 0,137 mld euro
  • Wkład Cypru do budżetu UE jako procent cypryjskiego DNB: 0,73% 

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE na Cyprze 

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Cypr wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Cypr się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Back to top