Europska unija

Cipar

Cipar

Pregled

ciparska zastava

Politički sustav

Cipar je predsjednička republika. Predsjednik je na čelu države i vlade. Iako je pristupio EU-u kao de facto podijeljeni otok, cijelo područje Cipra područje je EU-a. Ciparski Turci koji imaju putne isprave EU-a ili ispunjavaju uvjete za njihovo dobivanje građani su EU-a. Pravo EU-a ne primjenjuje se u područjima u kojima ciparska vlada nema stvarnu kontrolu. Cipar ima dva službena jezika: grčki i turski. Samo je grčki službeni jezik EU-a.

Lokacija na zemljovidu EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori ciparskog gospodarstva 2016. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (26,0 %), javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (20,3 %) te financijske djelatnosti i djelatnosti u području osiguranja (10,8 %). U zemlje EU-a odlazi 45 % ciparskog izvoza (12 % u Grčku, 8 % u Ujedinjenu Kraljevinu), a izvan EU-a 8 % odlazi u Libiju, a 6 % u Izrael.

U pogledu uvoza, 74 % dolazi iz država članica EU-a (21 % iz Grčke, 17 % iz Njemačke i 7 % iz Italije), dok od zemalja izvan EU-a 8 % ciparskog uvoza dolazi iz Kine, a 4 % iz Južne Koreje.

Cipar u Europskoj uniji

Europski parlament

Cipar ima šest zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Cipru

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici ciparske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je zemlja koja njime predsjeda. Zemlje koje predsjedaju Vijećem izmjenjuju se svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi ciparskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 2012.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjske internetske straniceTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Christos Stylianides povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirao Cipar, a nadležan je za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Cipru

Europski gospodarski i socijalni odbor

Cipar ima pet predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Cipar ima pet predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Cipar komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća ciparskog „veleposlanstva pri EU-u” osigurati što djelotvornije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Cipar pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, to ona više uplaćuje, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Cipra i EU-a u 2017.: 

  • Ukupna sredstva EU-a dodijeljena Cipru:  0,207 milijardi eura
  • Ukupna potrošnja EU-a kao postotak ciparskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 1,10 %
  • Ukupni doprinos Cipra proračunu EU-a: 0,137 milijarde eura
  • Doprinos Cipra proračunu EU-a kao postotak njegova BND-a: 0,73 % 

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje na Cipru financira EU 

Novcem koji Cipar uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim zemljama EU-a, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Saznajte više o tome kako financiranje EU-a koristi Cipru.

Back to top