Europska unija

Cipar

Pregled

Glavni grad: 

Nikozija

Površina: 

9 251 km²

Broj stanovnika: 

848 319 (2016.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

0,2 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

17,901 milijardi EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

grčki

Politički sustav: 

predsjednička republika

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

šest

Valuta: 

Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2008.

Schengen area member: 

 Ne, Cipar ne pripada schengenskom prostoru.  

Datum pristupanja EU-u: 

1. svibnja 2004.

Predsjedanje Vijećem: 

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuo trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a - Datumi ciparskog predsjedanja

Smješten u sjeveroistočnom dijelu Sredozemnog mora i južno od Turske, Cipar je najveći otok u istočnom Sredozemlju i treća najmanja zemlja u EU-u, nakon Malte i Luksemburga. Cipar je pristupio EU-u kao de facto podijeljeni otok, ali je područje Cipra u cijelosti područje EU-a. Ciparski Turci građani su EU-a jer su građani države članice, Republike Cipar, iako žive u dijelu Cipra koji nije pod kontrolom vlade.

Najvažniji sektori ciparskoga gospodarstva u 2015. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (28,7 %), javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (20,2 %) te poslovanje nekretninama (11,1 %).

Najvažniji izvozni partneri Cipra jesu Grčka, Irska i Ujedinjena Kraljevina, a najvažniji uvozni partneri Grčka, Ujedinjena Kraljevina i Italija.

Cipar u Europskoj uniji

Europski parlament

Cipar ima šest zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta na Cipru

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici irske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi ciparskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 2012.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Christos Stylianides povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirao Cipar, a zadužen je za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije na Cipru

Europski gospodarski i socijalni odbor

Cipar ima 5 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Cipar ima 5 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovom donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Cipar komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća ciparskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njegovih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Cipar pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Cipra i EU-a u 2015.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Cipru:  0,203 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Cipru izražena kao postotak ciparskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 1,16 %
  • ukupni doprinos Cipra proračunu EU-a: 0,212 milijardi EUR
  • doprinos Cipra proračunu izražen EU-a kao postotak njezina BND-a: 1,21 % 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje na Cipru financira EU 

Novcem koji Cipar uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Cipar.

Praktične informacije

Back to top