Europska unija

Cipar

Cipar

Pregled

ciparska zastava

Politički sustav

Cipar je predsjednička republika. Predsjednik je na čelu države i vlade. Iako je pristupio EU-u kao de facto podijeljeni otok, cijelo područje Cipra područje je EU-a. Ciparski Turci koji imaju putne isprave EU-a ili ispunjavaju uvjete za njihovo dobivanje građani su EU-a. Pravo EU-a ne primjenjuje se u područjima u kojima ciparska vlada nema stvarnu kontrolu. Cipar ima dva službena jezika: grčki i turski. Samo je grčki službeni jezik EU-a.

Lokacija na zemljovidu EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori ciparskoga gospodarstva 2018. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (25,3 %), javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (19,3 %) te stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti i administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (10,4 %).

U zemlje EU-a odlazi 28 % ciparskog izvoza (od čega 6 % u Grčku i 2 % u Italiju). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 15 % odlazi na Kajmanske Otoke, a 9 % u Libiju.

Iz država članica EU-a dolazi 57 % ciparskog uvoza (od čega 18 % iz Grčke i 8 % iz Italije), a izvan EU-a 7 % dolazi iz Južne Koreje i 6 % iz Izraela.

Cipar u Europskoj uniji

Europski parlament

Cipar ima šest zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Cipru

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici ciparske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je zemlja koja njime predsjeda. Zemlje koje predsjedaju Vijećem izmjenjuju se svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi ciparskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 2012.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjske internetske straniceTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Stella Kyriakides povjerenica je Europske komisije koju je nominirao Cipar, a nadležna je za zdravlje i sigurnost hrane.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Cipru

Europski gospodarski i socijalni odbor

Cipar ima pet predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Cipar ima pet predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Cipar komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća ciparskog „veleposlanstva pri EU-u” osigurati što djelotvornije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Cipar plaća i prima?

Iznos koji svaka od zemalja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima svaka zemlja raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Podaci za Cipar za 2018:

  • Ukupna potrošnja EU-a u Cipru: 0,264 milijarde EUR
    (1,31 % gospodarstva Cipra)
  • Ukupni doprinos proračunu EU-a: 0,180 milijardi EUR
    (0,89 % gospodarstva Cipra)

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje na Cipru financira EU 

Novcem koji Cipar uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim zemljama EU-a, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Saznajte više o tome kako financiranje EU-a koristi Cipru.

Back to top