Euroopa Liit

Küpros

Ülevaade

Küprose lipp

Poliitiline süsteem

Küpros on presidentaalne vabariik. President on nii riigipea kui ka valitsusjuht. Küpros ühines ELiga, olles de facto kaheks jagatud. Kogu Küprose territoorium on siiski ka ELi territoorium. Need Küprose türklased, kellel on ELi reisidokumendid või kellel on õigus need saada, on ELi kodanikud. ELi õigus on peatatud piirkondades, mis ei ole Küprose Vabariigi valitsuse kontrolli all. Küprosel on kaks riigikeelt: kreeka ja türgi keel; ainult kreeka keel on ELi ametlik keel.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Küprose majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2016. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (26,0%), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (20,3%) ning finants- ja kindlustustegevus (10,8%). ELi-sisene kaubandus moodustab Küprose ekspordist 45% (Kreeka 12% ja Ühendkuningriik 8%), samas kui ELi-väliselt läheb 8% Liibüasse ja 6% Iisraeli.

74% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Kreeka 21%, Saksamaa 17% ja Itaalia 7%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 8% Hiinast ja 4% Lõuna-Koreast.

Küpros ELis

Euroopa Parlament

Küproselt on Euroopa Parlamenti valitud 6 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Küprosel

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Küprose valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Küprose eesistumise perioodid:

juuli–detsember 2012

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Järgmine link viib välisele veebisaidilePraegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Küprose poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Christos Stylianides, kelle vastutusalaks on humanitaarabi ja kriisiohjamine.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Küprosel

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Küprosel on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 5 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Küprosel on Regioonide Komitees 5 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Küpros suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Küprose nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Küpros rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele. 

Küprose rahaliste vahendite jaotus ELis 2017. aastal 

  • ELi kogukulud Küprosel: 0,207 miljardit eurot
  • ELi kogukulude osakaal (%) Küprose kogurahvatulus: 1,10%
  • Küprose kogupanus ELi eelarvesse: 0,137 miljardit eurot
  • Küprose poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) tema kogurahvatulus: 0,73% 

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Küprosel 

Rahalised vahendid, mida Küpros maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Küprosele kasulikud on.

Back to top