Euroopa Liit

Küpros

Ülevaade

Pealinn: 

Nikosia

Pindala: 

9 251 km²

Rahvaarv: 

848 319 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

0,2 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

17,901 miljardit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

kreeka

Poliitiline süsteem: 

presidentaalne vabariik

Kohti Euroopa Parlamendis: 

6

Rahaühik: 

Euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 2008

Schengen area member: 

 Ei, Küpros ei ole Schengeni ala liige.  

ELi liikmesriik alates: 

1. mai 2004

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Küprose eesistumise perioodid

Vahemere kirdeosas ja Türgist lõunas asuv Küpros on suurim saar Vahemere idaosas. Pindalalt on Küpros Malta ja Luksemburgi järel kolmas väikseim ELi liikmesriik. Küpros ühines ELiga, olles de facto kaheks jagatud. Kogu Küprose territoorium on siiski ka ELi territoorium. Küprose türgi kogukonna liikmed on ELi kodanikud, sest nad on ELi liikmesriigi (Küprose Vabariigi) kodanikud, isegi kui nad elavad selles Küprose osas, mis ei ole valitsuse kontrolli all.

Küprose majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (28,7 %), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (20,2 %) ja kinnisvara (11,1 %).

Küprose peamised ekspordipartnerid on Kreeka, Iirimaa ja Ühendkuningriik ning peamised impordipartnerid on Kreeka, Ühendkuningriik ja Itaalia.

Küpros ELis

Euroopa Parlament

Küproselt on Euroopa Parlamenti valitud 6 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Küprosel

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Küprose valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Küprose eesistumise perioodid:

juuli–detsember 2012

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Küprose poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Christos Stylianides, kelle vastutusalaks on humanitaarabi ja kriisiohjamine.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Küprosel

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Küprosel on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 5 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Küprosel on Euroopa Regioonide Komitees 5 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Küpros suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Küprose nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Küpros rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele. 

Küprose rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal: 

  • ELi kogukulud Küprosel –  0,203 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal (%) Küprose kogurahvatulust – 1,16 %
  • Küprose kogupanus ELi eelarvesse – 0,212 miljardit EUR
  • Küprose poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) tema kogurahvatulust – 1,21 % 

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Küprosel 

Rahalised vahendid, mida Küpros maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Küpros ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave

Back to top