Ευρωπαϊκή Ένωση

Κύπρος

Κύπρος

Σύντομη παρουσίαση

Σημαία της Κύπρου

Πολιτικό σύστημα

Η Κύπρος είναι προεδρική δημοκρατία. Ο πρόεδρος είναι ο αρχηγός του κράτους και της κυβέρνησης. Παρόλο που προσχώρησε στην ΕΕ ως de facto διαιρεμένη νήσος, η Κύπρος αποτελεί ολόκληρη τμήμα της ΕΕ. Οι Τουρκοκύπριοι που διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα της ΕΕ, ή πληρούν τις προϋποθέσεις για να τα αποκτήσουν, είναι πολίτες της ΕΕ. Το δίκαιο της Ένωσης αναστέλλεται στις περιοχές όπου η κυπριακή κυβέρνηση (κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας) δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Η Κύπρος έχει δύο επίσημες γλώσσες: ελληνικά και τουρκικά. Μόνο τα ελληνικά είναι επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της κυπριακής οικονομίας το 2016 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (26,0%), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (20,3%), καθώς και οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (10,8%). Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 45% των εξαγωγών της Κύπρου (το 12% των εξαγωγών κατευθύνεται στην Ελλάδα και το 8% στο Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ εκτός ΕΕ το 8% των εξαγωγών κατευθύνεται στη Λιβύη και το 6% στο Ισραήλ.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 74% προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (το 21% προέρχεται από την Ελλάδα, το 17% από τη Γερμανία και το 7% από την Ιταλία ), ενώ εκτός ΕΕ το 8% προέρχεται από την Κίνα και το 4% από τη Νότια Κορέα.

H Κύπρος στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Κύπρος έχει 6 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ, οι υπουργοί των κρατών μελών συνέρχονται τακτικά για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της κυπριακής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, οι υπουργοί αυτής της χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης για κάθε τομέα πολιτικής. Παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Κύπρος άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2012

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποΤρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Χρήστος Στυλιανίδης, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Ανθρωπιστικής Βοήθειας και της Διαχείρισης Κρίσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Κύπρος έχει 5 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Κύπρος έχει 5 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Κύπρος επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Κύπρου στην ΕΕ», η κυπριακή μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Κύπρος;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Οικονομικές σχέσεις της Κύπρου με την ΕΕ το 2017: 

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Κύπρο:  0,207 δισ. ευρώ
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του κυπριακού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) 1,10 %
  • Συνολική συνεισφορά της Κύπρου στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,137 δισ. ευρώ
  • Συνεισφορά της Κύπρου στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,73 % 

Περισσότερα στοιχεία για τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Κύπρο 

Τα ποσά που συνεισφέρει η Κύπρος στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. κατασκευή δρόμων, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Κύπρος από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Back to top