Ευρωπαϊκή Ένωση

Κύπρος

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Λευκωσία

Έκταση: 

9 251 km²

Πληθυσμός: 

848 319 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

0,2 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

17,901 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

ελληνικά

Πολίτευμα: 

προεδρική δημοκρατία

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

6

Νόμισμα: 

Ευρω. Μέλος της Ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 2008

Schengen area member: 

 Όχι. Η Κύπρος δεν είναι μέλος του Χώρου Σένγκεν.  

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Μαΐου 2004

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Η Κύπρος, η οποία βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Μεσογείου Θαλάσσης και νότια της Τουρκίας, είναι το μεγαλύτερο νησί της ανατολικής Μεσογείου καθώς και η τρίτη μικρότερη χώρα της ΕΕ μετά τη Μάλτα και το Λουξεμβούργο. Η Κύπρος προσχώρησε στην ΕΕ ως νησί υπό de facto διαίρεση, αλλά ολόκληρη η Κύπρος αποτελεί έδαφος της ΕΕ. Οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν πολίτες της ΕΕ καθώς είναι πολίτες χώρας της ΕΕ - της Κυπριακής Δημοκρατίας-, παρά το γεγονός ότι διαμένουν σε τμήμα της Κύπρου που δεν ελέγχει η κυβέρνησή της.

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της κυπριακής οικονομίας  ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (28,7%), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (20,2%),  καθώς και οι κτηματομεσιτικές δραστηριότητες (11,1%).

Η Κύπρος πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς την Ελλάδα, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία.

H Κύπρος στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Κύπρος έχει 6 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της κυπριακής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου από την Κύπρο:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2012

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο ορισθείς από την Κύπρο επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Χρήστος Στυλιανίδης, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Ανθρωπιστικής Βοήθειας και της Διαχείρισης Κρίσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Κύπρος έχει 5 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Κύπρος έχει 5 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Κύπρος επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Κύπρου στην ΕΕ», η κυπριακή μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Κύπρος;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Οικονομικές σχέσεις της Κύπρου με την ΕΕ το 2015: 

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Κύπρο: 0,203 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του κυπριακού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 1,16 %
  • Συνολική συνεισφορά της Κύπρου στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,212 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Κύπρου στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 1,21 % 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Κύπρο 

Τα ποσά που συνεισφέρει η Κύπρος στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Κύπρος από την ΕΕ

Πρακτικές πληροφορίες

Back to top