Europæiske Union

Cypern

Oversigt

Det cypriotiske flag

Politisk system

Cypern er en præsidentiel republik. Præsidenten er både statsoverhoved og regeringschef. Selv om Cypern blev medlem af EU som en delt ø, hører hele Cypern ind under EU. Tyrkisk-cyprioter, som har eller er berettiget til EU-rejsedokumenter er EU-borgere. EU-lovgivningen er suspenderet i de områder, hvor den cypriotiske regering (republikken Cyperns regering) ikke udøver faktisk kontrol. Cypern har to officielle sprog: græsk og tyrkisk. Kun græsk er et officielt EU-sprog.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den cypriotiske økonomi i 2016 var engros- og detailhandel, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (26,0 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (20,3 %) samt finans- og forsikringsvirksomhed (10,8 %). 45 % af Cyperns eksport går til andre EU-lande (Grækenland: 12% og Storbritannien: 8%), mens eksporten til lande uden for EU især går til Libyen (8 %) og Israel (6 %).

For importens vedkommende stammer 74 % fra andre EU-lande (Grækenland: 21 %, Tyskland: 17 % og Italien: 7 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (8 %) og Sydkorea (4 %).

Cypern i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 6 cypriotiske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Cypern

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den cypriotiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for cypriotiske formandskaber:

Juli-december 2012

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website fordet nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Cypern har udnævnt Christos Stylianides som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for humanitær bistand og krisestyring.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Cypern

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Cypern har 5 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Cypern har 5 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Cypern kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som cypriotisk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Cypern, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Oversigt over Cyperns finanser i relation til EU i 2017: 

  • EU's samlede udgifter i Cypern:  0,207 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Cyperns bruttonationalindkomst (BNI): 1,10 %
  • Det samlede cypriotiske bidrag til EU-budgettet: 0,137 mia. euro
  • Cyperns bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,73 % 

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Cypern 

De penge, som Cypern betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Cypern drager fordel af EU-finansiering.

Back to top