Evropská unie

Kypr

Kypr

Přehled

Vlajka Kypru

Politický systém

Kypr je prezidentskou republikou. Jeho prezident je hlavou státu i vlády. Kypr vstoupil do EU jako de facto rozdělený na dvě části. Územím EU je však celý ostrov. Kyperští Turci, kteří jsou držiteli cestovního dokladu EU nebo mají nárok na jeho vydání, jsou občany EU. V oblastech Kyperské republiky, nad nimiž kyperská vláda nevykonává skutečnou kontrolu, je uplatňování práva EU pozastaveno. Na Kypru jsou stanoveny dva úřední jazyky: řečtina a turečtina, přičemž úředním jazykem EU je pouze řečtina.

Kypr na mapě EU

Obchod a hospodářství

K nejdůležitějším odvětvím kyperského hospodářství v roce 2016 patřily velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (26,0 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotnictví a činnosti v sociální oblasti (20,3 %) a finančnictví a pojišťovnictví (10,8 %). V rámci obchodu s členskými zeměmi EU se realizuje 45 % kyperského vývozu (12 % do Řecka a 8 % do Spojeného království). Mimo EU jde 8 % kyperského vývozu do Libye a 6 % do Izraele.

Pokud jde o dovoz, 74 % pochází z členských států EU (21 % z Řecka, 17 % z Německa a 7 % z Itálie). Ze zemí mimo EU pochází 8 % dováženého zboží z Číny a 4 % z Jižní Koreje.

Kypr v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 6 kyperských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu na Kypru

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci kyperské vlády (vždy podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období kyperského předsednictví:

červenec – prosinec 2012

Předsednictví Rady EU

Odkaz na externí stránkysoučasného předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Kypr nominoval Christose Stylianidese, který je odpovědný za humanitární pomoc a řešení krizí.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané zastoupení.

Zastoupení Komise na Kypru

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Kypr 5 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Kypr má 5 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují perspektivu všech regionů EU.

Stálé zastoupení při EU

Kypr také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jako „velvyslanectví při EU“ ) je zajistit, aby kyperské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Kypr poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU na Kypr a naopak (2017): 

  • Výdaje EU na Kypru celkem:  0,207 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl kyperského hrubého národního důchodu (HND): 1,10 %
  • Kyperský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 0,137 miliardy EUR
  • Kyperský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % kyperského HND: 0,73 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované na Kypru za finančního přispění EU 

Příspěvek Kypru do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných na Kypru a financovaných z prostředků EU.

Back to top