Европейски съюз

Кипър

Кипър

Преглед

Знаме на Кипър

Политическа система

Кипър е президентска република. Президентът е едновременно държавен глава и ръководител на правителството. Въпреки че страната се присъедини към ЕС като де факто разделен остров, той целият е територия на Съюза. Кипърските турци, които разполагат с документи за пътуване в ЕС или имат право на такива, са граждани на ЕС. Правото на ЕС не се прилага в областите, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол. В Кипър има два официални езика: гръцки и турски; само гръцкият е официален език на ЕС.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на икономика на Кипър през 2018 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (25,3 %), публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (19,3 %) и професионалните дейности и научните изследвания, административните и спомагателните дейности (10,4 %).

Търговията в рамките на ЕС представлява 28 % от износа на Кипър (Гърция — 6 % и Италия — 2 %), а в търговията извън ЕС най-голям е износът за Каймановите острови (15 %) и Либия (9 %).

57 % от вноса е от страните от ЕС (Гърция — 18 % и Италия — 8 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 7 % от вноса е от Южна Корея, а 6 % — от Израел.

Кипър в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 6 членове от Кипър. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Кипър

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от Съюза заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на кипърското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на кипърското председателство:

юли — декември 2012 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайтнастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Кипър комисар в Европейската комисия е Стела Кириакиду, която отговаря за здравеопазването и безопасността на храните.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Кипър

Европейски икономически и социален комитет

Кипър има 5 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Кипър има 5 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Кипър поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Кипър в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджети и финансиране

Колко средства внася и получава Кипър?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните средства. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни от 2018 г. за Кипър:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 0,264 млрд. евро
    (равняват се на 1,31 % от кипърската икономика)
  • Обща вноска в бюджета на ЕС — 0,180 млрд. евро
    (равнява се на 0,89 % от кипърската икономика)

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Кипър 

Средствата, които Кипър внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Кипър се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top