Európska únia

Chorvátsko

Chorvátsko

Prehľad

Vlajka Chorvátska

Politický systém

Výkonná moc a zastupovanie štátu doma i v zahraničí sú zverené predsedovi vlády – premiérovi a hlave štátu – prezidentovi. Štruktúra vlády je založená na oddelení zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Parlament má zákonodarnú moc a kontroluje aj činnosť exekutívy. Poslanci sú volení na obdobie 4 rokov.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Chorvátska v roku 2016 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (22,5 %), priemysel (21,2 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (14,9 %).

Do krajín EÚ smeruje 66 % chorvátskeho vývozu (Taliansko 14 %, Slovinsko 12 % a Nemecko 12 %). Z krajín mimo EÚ smeruje 9 % vývozu do Bosny a Hercegoviny a 4 % do Srbska.

Pokiaľ ide o dovoz, 77 % pochádza z členských štátov EÚ (Nemecka 16 %, Talianska 12 % a Slovinska 11 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 3 % dovozu pochádzajú z Bosny a Hercegoviny a 3 % z Číny.

Chorvátsko v EÚ

Európsky parlament

Chorvátsko má v Európskom parlamente 11 poslancov. Poslanci EP za Chorvátsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Chorvátsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia chorvátskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Chorvátska

január až jún 2020

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Chorvátsko do Európskej komisie je Neven Mimica, ktorý je zodpovedný za medzinárodnú spoluprácu a rozvoj.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Chorvátsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Chorvátsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Chorvátsko má 9 zástupcov v Európskom výbore regiónov, ktorý združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Chorvátsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Chorvátska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Chorvátska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Chorvátska s EÚ v roku 2017: 

  • Celkové výdavky EÚ v Chorvátsku: 0,663 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % chorvátskeho hrubého národného dôchodku (HND): 1,41 %
  • Celkový príspevok Chorvátska do rozpočtu EÚ: 0,359 mld. EUR
  • Príspevok Chorvátska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,76 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Chorvátsku 

Viac informácií o tom, ako Chorvátsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top