an tAontas Eorpach

An Chróit

Forbhreathnú

Príomhchathair: 

Ságrab

Achar: 

56 594 km2

Daonra: 

4 190 669 (2016)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh: 

0.8 % (2016)

Olltáirgeacht intíre (OTI): 

EUR 45.818 billiún (2016)

Teangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: 

an Chróitis

Córas Polaitiúil: 

poblacht pharlaiminteach

Ina Ballstát ó: 

1 Iúil 2013

Líon na bhFeisirí atá aici i bParlaimint na hEorpa: 

11

Airgeadra: 

Kuna (HRK)

I Limistéar Schengen: 

 Níl an Chróit ina ball de Limistéar Schengen.

Uachtaránacht na Comhairle: 

Tá teorainn ag an gCróit leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin, leis an Ungáir, le Montainéagró, leis an tSeirbia agus leis an tSlóivéin. Tá sí neamhspleách ó bhí 1991 ann. Tá cósta fada aici le hais Mhuir Aidriad. Tá os cionn 1 000 oileán aici ach níl daoine ina mbuanchónaí ach ar 48 oileán díobh sin.

Seo na hearnálacha ba mhó i ngeilleagar na Cróite in 2015: an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (21.8 %), an tionsclaíocht (21.2 %) agus an córas riaracháin phoiblí agus cúrsaí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (15.2 %).

Is iad an Iodáil, an tSlóivéin agus an Ghearmáin na tíortha is mó a n‑easpórtálann an Chróit earraí chucu agus is iad an Ghearmáin, an Iodáil agus an tSlóivéin na tíortha is mó a n‑iompórtálann sí earraí uathu.

An Chróit san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 11 Fheisire ag an gCróit i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Chróit

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Cróite i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

An tréimhse a mbeidh an uachtaránacht faoi chúram na Cróite lena linn:

Ean-Meith 2020

Uachtaránacht Chomhairle an AE

An Coimisiún Eorpach

Is é Neven Mimica an té a cheap an Chróit ina Choimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Comhar Idirnáisiúnta agus Forbairt na cúraimí atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Chróit

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

9 n-ionadaí ag an gCróit ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

9 ionadaí ag an gCróit ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an Chróit i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Cróite chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Chróit don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n-iomláine. 

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Cróite leis an AE in 2015: 

  • Caiteachas iomlán an AE sa Chróit – EUR 0.605 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Cróite – 1.39 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Cróite isteach i mbuiséad an AE – EUR 0.357 billiún
  • Ranníocaíocht na Cróite le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta – 0.82 % 

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail sa Chróit a fuair maoiniú ón AE 

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don Chróit.

Eolas praiticiúil