Den Europæiske Union

Kroatien

Kroatien

Oversigt

Det kroatiske flag

Politisk system

Kroatien er en parlamentarisk republik, hvor regeringschefen – premierministeren – og statsoverhovedet – præsidenten – har den udøvende magt og repræsenterer staten både hjemme og i udlandet. Magtfordelingen i landet bygger på adskillelse af den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Parlamentet har den lovgivende magt og fører kontrol med den udøvende magt. Medlemmerne af parlamentet vælges for 4 år.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

I 2016 var de vigtigste sektorer i den kroatiske økonomi engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (22,5 %), industri (21,2 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (14,9 %).

66 % af Kroatiens eksport går til andre EU-lande (Italien: 14 %, Slovenien: 12 % og Tyskland: 12 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til Bosnien-Hercegovina (9 %) og Serbien (4 %).

For importens vedkommende stammer 77 % fra andre EU-lande (Tyskland: 16 %, Italien: 12 % og Slovenien: 11 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Bosnien-Hercegovina (3 %) og Kina (3 %).

Kroatien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 11 kroatiske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Kroatien

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den kroatiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for kroatiske formandskaber:

Januar-juni 2020

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website fordet nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Kroatien har udnævnt Neven Mimica som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for internationalt samarbejde og udvikling.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Kroatien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Kroatien har 9 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Kroatien har 9 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Kroatien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en kroatisk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Kroatien, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Oversigt over Kroatiens finanser i relation til EU i 2017: 

  • EU's samlede udgifter i Kroatien: 0,663 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Kroatiens bruttonationalindkomst (BNI): 1,41 %
  • Det samlede kroatiske bidrag til EU-budgettet: 0,359 mia. euro
  • Kroatiens bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,76 % 

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Kroatien 

Læs mere om, hvordan Kroatien drager fordel af EU-finansiering.

Back to top