Европейски съюз

Хърватия

Хърватия

Преглед

Знаме на Хърватия

Политическа система

Хърватия е парламентарна република, в която ръководителят на правителството — министър-председател — и държавният глава — президент — представляват изпълнителната власт и държавата у дома и в чужбина. Структурата на управление е основана на разделение между законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Парламентът има законодателни правомощия и също така упражнява контрол върху изпълнителната власт. Неговите членове се избират за мандат от 4 години.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на хърватската икономика през 2016 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (22,5 %), промишлеността (21,2%) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (14,9 %).

Търговията в рамките на ЕС представлява 66 % от износа на Хърватия (Италия — 14 %, Словения — 12 % и Германия — 12 %), а в търговията извън ЕС най-голям е износът за Босна и Херцеговина (9 %) и Сърбия (4 %).

77 % от вноса е от страни от ЕС (Германия — 16 %, Италия — 12 % и Словения — 11 %), а що се отнася до страните извън ЕС — по 3 % от вноса се падат на Босна и Херцеговина и на Китай.

Хърватия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 11 членове от Хърватия. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Хърватия

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от Съюза заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на хърватското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на хърватското председателство:

януари — юни 2020 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайтнастоящото председателство на Съвета на ЕС.

Европейска комисия

Предложеният от Хърватия комисар в Европейската комисия е Невен Мимица, който отговаря за международното сътрудничество и развитието.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Хърватия

Европейски икономически и социален комитет

Хърватия има 9 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Хърватия има 9 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Хърватия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Хърватия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Хърватия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Хърватия с ЕС през 2017 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 0,663 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Хърватия: 21,41 %
  • Обща вноска на Хърватия в бюджета на ЕС: 0,359 млрд. евро
  • Вноска на Хърватия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,76 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Хърватия 

Научете повече за това как Хърватия се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top