Európska únia

Bulharsko

Bulharsko

Prehľad

Vlajka Bulharska

Politický systém

Bulharsko je parlamentná republika. Predseda vlády – premiér – má najvyššiu výkonnú moc. Hlava štátu – prezident – plní najmä reprezentatívne úlohy a má obmedzené právo veta. Bulharsko je unitárny štát s centralizovanou štruktúrou. Pozostáva z 27 provincií a metropolitnej provincie hlavného mesta Sofia. Miestnych guvernérov menuje vláda.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Bulharska v roku 2016 boli priemysel (23,8 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (22,2 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (14,1 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 68 % vývozu Bulharska (do Nemecka smeruje 14 %, Talianska 9 % a Rumunska 9 % vývozu). V rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 8 % vyváža do Turecka a 2 % do Číny.

Pokiaľ ide o dovoz, 67 % pochádza z členských štátov EÚ (Nemecka 13 %, Talianska 8 % a Rumunska 7 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 9 % dovozu pochádza z Ruska a 6 % z Turecka.

Bulharsko v EÚ

Európsky parlament

Bulharsko má v Európskom parlamente 17 poslancov. Poslanci EP za Bulharsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Bulharsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia bulharskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Bulharska:

január až jún 2018

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárkou nominovanou za Bulharsko do Európskej komisie je Mariya Gabrielová, ktorá je zodpovedná za digitálnu ekonomiku a spoločnosť.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Bulharsku 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Bulharsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Bulharsko má v Európskom výbore regiónov 12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Bulharsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Bulharska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Bulharska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Bulharska s EÚ v roku 2017: 

  • Celkové výdavky EÚ v Bulharsku: 1,896 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % bulharského hrubého národného dôchodku (HND): 3,76 %
  • Celkový príspevok Bulharska do rozpočtu EÚ: 0,379 mld. EUR
  • Príspevok Bulharska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,75 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Bulharsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Bulharska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Bulharsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top