Európska únia

Bulharsko

Prehľad

Hlavné mesto: 

Sofia

Rozloha: 

110 370 km²

Obyvateľstvo: 

7 202 198 (2015)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 

1,4 % (2015)

Hrubý domáci produkt (HDP): 

44,162 miliardy EUR (2015)

Úradné jazyky EÚ: 

bulharčina

Politický systém: 

 parlamentná republika

Členstvo v EÚ od: 

1. januára 2007

Počet poslancov v Európskom parlamente: 

17

Mena: 

bulharský lev (BGN)

Štát schengenského priestoru?: 

 Nie, Bulharsko nie je štátom schengenského priestoru

Predsedníctvo Rady: 

Bulharsko sa po prvýkrát ujme rotujúceho predsedníctva Rady EÚ v roku 2018.

Bulharsko sa nachádza v juhozápadnej časti Balkánu a má veľmi rozmanitý terén: pre severnú časť krajiny sú charakteristické rovinaté územia Podunajskej nížiny. Rieka Dunaj tvorí prírodnú hranicu so susedným Rumunskom. Juh je naproti tomu tvorený horským masívom a náhornými plošinami a na východe celý rok priťahuje turistov pobrežie Čierneho mora.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Bulharska v roku 2015 boli priemysel (23,0 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (21,0 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (14,5 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Bulharska sú Nemecko, Taliansko a Turecko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Rusko a Taliansko.

Bulharsko v EÚ

Európsky parlament

Bulharsko má v Európskom parlamente 17 poslancov. Poslanci EP za Bulharsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Bulharsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia bulharskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Bulharska:

január až jún 2018

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ

Európska komisia

Odstúpenie podpredsedníčky Georgievy nadobudlo účinnosť k 31. decembru 2016. Za jej portfólio je teraz zodpovedný komisár Oettinger.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Bulharsku 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Bulharsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Bulharsko má vo Výbore regiónov 12 zástupcov. Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Bulharsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Bulharska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Bulharska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Bulharska s EÚ v roku 2015: 

  • Celkové výdavky EÚ v Bulharsku: 2,730 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % bulharského hrubého národného dôchodku (HND): 6,38 %
  • Celkový príspevok Bulharska do rozpočtu EÚ: 0,424 miliardy EUR
  • Príspevok Bulharska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,99 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Bulharsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Bulharska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Bulharsko využíva finančné prostriedky EÚ

Praktické informácie o Bulharsku