Európska únia

Bulharsko

Bulharsko

Prehľad

Vlajka Bulharska

Politický systém

Bulharsko je parlamentná republika. Predseda vlády – premiér – má najvyššiu výkonnú moc. Hlava štátu – prezident – plní najmä reprezentatívne úlohy a má obmedzené právo veta. Bulharsko je unitárny štát s centralizovanou štruktúrou. Pozostáva z 27 provincií a metropolitnej provincie hlavného mesta Sofia. Miestnych guvernérov menuje vláda.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Bulharska v roku 2018 boli priemysel (23,1 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (22,6 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (14,1 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 69 % vývozu Bulharska (do Nemecka smeruje 15 %, Talianska 9 % a Rumunska 9 % vývozu). V rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 8 % vyváža do Turecka a 3 % do Číny.

Pokiaľ ide o dovoz, 64 % pochádza z členských štátov EÚ (Nemecka 12 %, Talianska 8 % a Rumunska 7 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 10 % dovozu pochádza z Ruska a 6 % z Turecka.

Bulharsko v EÚ

Európsky parlament

Bulharsko má v Európskom parlamente 17 poslancov. Poslanci EP za Bulharsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Bulharsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia bulharskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Bulharska:

január až jún 2018

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Bulharskou komisárkou v Európskej komisii je Mariya Gabrielová, ktorá je zodpovedná za inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Bulharsku 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Bulharsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Bulharsko má v Európskom výbore regiónov 12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Bulharsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Bulharska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Bulharsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje za Bulharsko za rok 2018:

  • Celkové výdavky EÚ v Bulharsku – 2,169 mld. EUR
    (čo zodpovedá 3,91 % bulharského hospodárstva)
  • Celkový príspevok do rozpočtu EÚ – 0,487 mld. EUR
    (čo zodpovedá 0,88 % bulharského hospodárstva)

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Bulharsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Bulharska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Bulharsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top