Unia Europejska

Bułgaria

Bułgaria

Informacje ogólne

Flaga Bułgarii

Ustrój polityczny

Bułgaria jest republiką parlamentarną. Szef rządu – premier – posiada szerokie uprawnienia wykonawcze. Głowa państwa – prezydent – pełni głównie funkcję reprezentacyjną, posiada również ograniczone prawo weta. Bułgaria jest państwem unitarnym o strukturze scentralizowanej. Składa się z 27 prowincji, tzw. obwodów, oraz jednego miasta wydzielonego będącego również obwodem (Sofia-Grad). Regionalni gubernatorzy są mianowani przez rząd.

Bułgaria na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów bułgarskiej gospodarki w 2018 r. należały: przemysł (23,1%) handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (22,6%), administracja publiczna, obrona, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (14,1%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 69% bułgarskiego eksportu (15% do Niemiec, 9% do Włoch i 9% do Rumunii). Eksport do Turcji wynosi 8%, a do Chin – 3%.

Jeśli chodzi o import, 64% pochodzi z państw członkowskich UE (12% z Niemiec, 8% z Włoch i 7% z Rumunii). Import z Rosji wynosi 10%, a z Turcji 6%.

Bułgaria w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 17 posłów z Bułgarii. Więcej informacji o bułgarskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Bułgarii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele bułgarskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty bułgarskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2018 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Następujący link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetowąAktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Bułgarską komisarz w Komisji Europejskiej jest Marija Gabriel, która odpowiada za innowacje, badania naukowe, kulturę, edukację i młodzież.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Bułgarii 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Bułgaria ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Bułgaria ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Bułgaria komunikuje się z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Bułgarii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Bułgaria, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane liczbowe za 2018 r. dla Bułgarii:

  • Łączne wydatki UE w Bułgarii – 2,169 mld euro
    (co odpowiada 3,91 proc. gospodarki Bułgarii)
  • Łączny wkład do budżetu UE – 0,487 mld euro
    (co odpowiada 0,88 proc. gospodarki Bułgarii)

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Bułgarii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Bułgarię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, dotacje dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Bułgaria się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Back to top