Europska unija

Bugarska

Bugarska

Pregled

Zastava Bugarske

Politički sustav

Bugarska je parlamentarna republika. Najvišu izvršnu poziciju drži šef vlade – premijer. Poglavar države je predsjednik, čija je primarna zadaća predstavljati zemlju, ali ima i ograničeno pravo veta. Bugarska je unitarna država centralizirane strukture. Sastoji se od 27 oblasti i velegradskog područja glavnog grada (Grad Sofija). Regionalne upravitelje imenuje vlada.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori bugarskoga gospodarstva 2018. bili su industrija (23,1 %), prodaja na veliko i na malo, promet, usluge smještaja i prehrane (22,6 %), javna uprava, obrana, obrazovanje te djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (14,1 %).

U zemlje EU-a odlazi 69 % bugarskog izvoza (od čega je izvoz u Njemačku činio 15 %, a u Italiju i Rumunjsku po 9 %). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, u Tursku odlazi 8 %, a u Kinu 3 %.

Kad je riječ o uvozu, 64 % činio je uvoz iz država članica EU-a (od čega 12 % iz Njemačke, 8 % iz Italije i 7 % iz Rumunjske). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 10 % uvoza dolazi iz Rusije, a 6 % iz Turske.

Bugarska u Europskoj uniji

Europski parlament

Bugarska ima 17 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Bugarskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici bugarske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je država koja predsjeda Vijećem, a zemlje koje njime predsjedaju izmjenjuju se svakih 6 mjeseci.

Tijekom šest mjeseci ministri vlade te zemlje predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi bugarskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2018.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjske internetske straniceAktualno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Mariya Gabriel povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Bugarska, a nadležna je za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Bugarskoj 

Europski gospodarski i socijalni odbor

Bugarska ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Bugarska ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Bugarska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća bugarskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračuni i financiranje

Koliko Bugarska plaća i prima?

Iznos koji svaka od zemalja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima svaka zemlja raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 
Podaci za Bugarsku za 2018.:

  • Ukupna potrošnja EU-a u Bugarskoj: 2,169 milijardi EUR                                    
    (3,91 % gospodarstva Bugarske)
  • Ukupni doprinos proračunu EU-a: 0,487 milijardi EUR
    (0,88 % gospodarstva Bugarske)

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Bugarskoj financira EU

Novcem koji Bugarska uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Bugarsku.

Back to top