an tAontas Eorpach

An Bhulgáir

Forbhreathnú

Príomhchathair: 

Sóifia

Achar: 

110 370 km²

Daonra: 

7 202 198 (2015)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh: 

1.4 % (2015)

Olltáirgeacht intíre (OTI): 

EUR 44.162 billiún (2015)

Teangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: 

an Bhulgáiris

Córas Polaitiúil: 

poblacht pharlaiminteach

Ina Ballstát ó: 

1 Eanáir 2007

Líon na bhFeisirí atá aici i bParlaimint na hEorpa: 

17

Airgeadra: 

Lev na Bulgáire (BGN)

I Limistéar Schengen: 

 Níl an Bhulgáir ina ball de Limistéar Schengen.

Uachtaránacht na Comhairle: 

Beidh Uachtaránacht Chomhairle an AE faoi chúram na Bulgáire den chéad uair riamh in 2018.

Tá an Bhulgáir suite in oirdheisceart na mBalcán. Tá tírdhreacha an-éagsúil sa tír. Tailte ísle Mhachaire na Danóibe atá i dtuaisceart na tíre, áit inarb í an Danóib féin teorainn na tíre leis an Rómáin. Ardtailte agus machairí arda, den chuid is mó, atá i ndeisceart na tíre. Tagann a lán turasóirí gach tráth den bhliain chuig cósta na Mara Duibhe in oirthear na tíre.

Seo na hearnálacha ba mhó i ngeilleagar na Bulgáire in 2015: an tionsclaíocht (23.0 %), an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (21.0 %) agus an córas riaracháin phoiblí agus cúrsaí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (14.5 %).

Is iad an Ghearmáin, an Iodáil agus an Tuirc na tíortha is mó a n‑easpórtálann an Bhulgáir earraí chucu agus is iad an Ghearmáin, an Rúis agus an Iodáil na tíortha is mó a n‑iompórtálann sí earraí uathu.

An Bhulgáir san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 17 bhFeisire ag an mBulgáir i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Bhulgáir

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Bulgáire i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a mbeidh an uachtaránacht faoi chúram na Bulgáire lena linn:

Ean-Meith 2018

Tuilleadh eolais faoin uachtaránacht atá ar Chomhairle an AE faoi láthair

An Coimisiún Eorpach

Tá éifeacht le héirí as oifig an Leas-Uachtaráin Georgieva ó bhí an 31 Nollaig 2016 ann. Na gnóthaí a bhí faoina cúram, is faoi chúram an Choimisinéara Oettinger atá siad anois.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Bhulgáir 

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

12 ionadaí ag an mBulgáir ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste na Réigiún

12 ionadaí an mBulgáir ar Choiste na Réigiún, sin tionól d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla ar leibhéal an AE. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an Bhulgáir i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Bulgáire chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Bhulgáir don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine. 

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Bulgáire leis an AE in 2015: 

  • Caiteachas iomlán an AE sa Bhulgáir: EUR 2.730 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Bulgáire: 6.38 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Bulgáire isteach i mbuiséad an AE: EUR 0.424 billiún
  • Ranníocaíocht na Bulgáire le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta na tíre sin: 0.99 % 

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail sa Bhulgáir a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc an Bhulgáir isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don Bhulgáir

Eolas praiticiúil