Euroopa Liit

Bulgaaria

Ülevaade

Pealinn: 

Sofia

Pindala: 

110 370 km²

Rahvaarv: 

7 202 198 (2015)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

1,4 % (2015)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

44,162 miljardit EUR (2015)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

bulgaaria

Poliitiline süsteem: 

parlamentaarne vabariik

ELi liikmesriik alates: 

1. jaanuar 2007

Kohti Euroopa Parlamendis: 

17

Rahaühik: 

Bulgaaria levi (BGN)

Schengeni ala liige?: 

 Ei, Bulgaaria ei ole Schengeni ala liige.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Bulgaaria on esimest korda ELi Nõukogu eesistujariigiks 2018. aastal.

Bulgaaria asub Balkani kaguosas ning sealne maastik on väga mitmekesine. Riigi põhjaosas domineerib suur Doonau madalik. Bulgaaria ja tema naaberriigi Rumeenia vahel on piiriks Doonau jõgi. Riigi lõunaosas seevastu domineerivad kõrgustikud ja kõrgtasandikud ning idas asuv Musta mere rannik on aastaringselt turistide meelispaigaks.

Bulgaaria majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal tööstus (23,0 %), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (21,0 %), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (14,5%).

Bulgaaria peamised ekspordipartnerid on Saksamaa, Itaalia ja Türgi ning peamised impordipartnerid on Saksamaa, Venemaa ja Itaalia.

Bulgaaria ELis

Euroopa Parlament

Bulgaariast on Euroopa Parlamenti valitud 17 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Bulgaarias  

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Bulgaaria valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Bulgaaria eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 2018

Täiendavalt Euroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja kohta.

Euroopa Komisjon

Asepresident Georgieva tagasiastumine jõustus 31. detsembril 2016. Tema vastutusala kuulub nüüd volinik Oettingeri pädevusse.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Bulgaarias 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Bulgaarial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 12 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Regioonide Komitee

Bulgaarial on Regioonide Komitees 12 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Bulgaaria suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Bulgaaria nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Bulgaaria rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele. 

Bulgaaria rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal: 

  • ELi kogukulud Bulgaarias – 2,730 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal (%) Bulgaaria kogurahvatulust – 6,38 %
  • Bulgaaria kogupanus ELi eelarvesse – 0,424 miljardit EUR
  • Bulgaaria poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) tema kogurahvatulust – 0,99 % 

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Bulgaarias

Rahalised vahendid, mida Bulgaaria maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Bulgaaria ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave