Ευρωπαϊκή Ένωση

Βουλγαρία

Βουλγαρία

Σύντομη παρουσίαση

Σημαία της Βουλγαρίας

Πολιτικό σύστημα

Η Βουλγαρία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ο αρχηγός της κυβέρνησης - ο πρωθυπουργός - κατέχει την ισχυρότερη εκτελεστική θέση. Ο αρχηγός του κράτους - ο πρόεδρος - έχει κυρίως καθήκοντα εκπροσώπησης καθώς και περιορισμένες εξουσίες άσκησης βέτο. Η Βουλγαρία είναι ενιαίο κράτος με κεντρική δομή. Αποτελείται από 27 επαρχίες και μια μητροπολιτική επαρχία (Σόφια-Grad). Οι περιφερειάρχες διορίζονται από την κυβέρνηση.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Το 2018 οι σημαντικότεροι τομείς της βουλγαρικής οικονομίας ήταν η βιομηχανία (23,1 %), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (22,6 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (14,1 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 69 % των εξαγωγών της Βουλγαρίας (το 15 % των εξαγωγών κατευθύνεται στη Γερμανία, το 9% στην Ιταλία και ένα άλλο 9% στη Ρουμανία), ενώ εκτός ΕΕ το 8% κατευθύνεται στην Τουρκία και το 3 % στην Κίνα.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 64 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (το 12 % από τη Γερμανία, το 8 % από την Ιταλία και το 7 % από τη Ρουμανία), ενώ εκτός ΕΕ το 10 % προέρχεται από τη Ρωσία και το 6% από την Τουρκία.

H Βουλγαρία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Βουλγαρία έχει 17 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Βουλγαρία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της βουλγαρικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Βουλγαρία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 2018

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποΤρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επίτροπος που όρισε η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Μαρίγια Γκάμπριελ, στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Καινοτομίας, της Έρευνας, του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης και της Νεολαίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βουλγαρία 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Βουλγαρία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Βουλγαρία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Βουλγαρία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Βουλγαρίας στην ΕΕ», η βουλγαρική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Βουλγαρία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία του 2018 για τη Βουλγαρία:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Βουλγαρία: 2,169 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμούν με το 3,91 % της βουλγαρικής οικονομίας)
  • Συνολική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,487 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμεί με το 0,88 % της βουλγαρικής οικονομίας)

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Βουλγαρία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Βουλγαρία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. κατασκευή δρόμων, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Βουλγαρία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Back to top