Den Europæiske Union

Bulgarien

Bulgarien

Oversigt

Det bulgarske flag

Politisk system

Bulgarien er en parlamentarisk republik. Regeringschefen, premierministeren, har det meste af den udøvende magt. Statschefen, præsidenten, har repræsentative beføjelser samt begrænset vetoret. Bulgarien er en enhedsstat med en centraliseret struktur. Den består af 27 provinser og en hovedstadsprovins (Sofia-Grad). De regionale guvernører udpeges af regeringen.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

I 2016 var de vigtigste sektorer i den bulgarske økonomi: industri (23,8 %) engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (22,2 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (14,1 %).

68 % af Bulgariens eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 14 %, Italien: 9 % og Rumænien: 9 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til Tyrkiet (8 %) og Kina (2 %).

For importens vedkommende stammer 67 % fra andre EU-lande (Tyskland: 13 %, Italien: 8 % og Rumænien: 7 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Rusland (9 %) og Tyrkiet (6 %).

Bulgarien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 17 bulgarske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Bulgarien

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den bulgarske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for bulgarske formandskaber:

Januar-juni 2018

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website forDet nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Bulgarien har udnævnt Mariya Gabriel som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for den digitale økonomi og det digitale samfund.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Bulgarien 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Bulgarien har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Bulgarien har 12 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Bulgarien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en bulgarsk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Bulgarien, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Oversigt over Bulgariens finanser i relation til EU i 2017: 

  • EU's samlede udgifter i Bulgarien: 1,896 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Bulgariens bruttonationalindkomst (BNI): 3,76 %
  • Samlet bulgarsk bidrag til EU-budgettet: 0,379 mia. euro
  • Bulgariens bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,75 % 

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Bulgarien

De penge, som Bulgarien betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Bulgarien drager fordel af EU-finansiering.

Back to top