Evropská unie

Bulharsko

Přehled

vlajka Bulharska

Politický systém

Bulharsko je parlamentní republika. V čele bulharské vlády stojí premiér, který má nejrozsáhlejší výkonnou moc. Hlavou bulharského státu je prezident, která má reprezentační roli a disponuje také omezeným právem veta. Bulharsko je unitární stát s centralizovanou strukturou. Je složeno z 27 provincií a provincie hlavního města (Sofija-Grad). Regionální guvernéry jmenuje vláda.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími bulharské ekonomiky byly v roce 2016 průmysl (23,8 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, pohostinství (22,2 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (14,1 %).

V rámci obchodu s členskými zeměmi EU se realizuje 68 % bulharského vývozu (14 % do Německa, 9 % do Itálie a 9 % do Rumunska), zatímco za hranice EU směřuje 8 % bulharského vývozu do Turecka a 2 % do Číny.

Pokud jde o dovoz, 67 % pochází z členských států EU (13 % z Německa, 8 % z Itálie a 7 % z Rumunska), zatímco ze zemí mimo EU pochází 9 % z Ruska a 6 % z Turecka.

Bulharsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 17 bulharských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Bulharsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci bulharského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období bulharského předsednictví:

leden–červen 2018

Předsednictví Rady EU

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálního předsednictví Rady EU.

Evropská komise

Na členku Evropské komise Bulharsko nominovalo Mariju Gabrielovou, která je odpovědná za digitální ekonomiku a společnost.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané zastoupení.

Zastoupení Komise v Bulharsku 

Evropský hospodářský a sociální výbor

Bulharsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 12 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci členských států.

Evropský výbor regionů

Bulharsko má 12 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Bulharsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Hlavním úkolem tohoto „velvyslanectví při EU“ je zajistit, aby bulharské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Bulharsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Bulharska a naopak (2017): 

  • výdaje EU v Bulharsku celkem: 1,896 miliardy eur
  • výdaje EU celkem jako % podíl bulharského hrubého národního důchodu (HND): 3,76 %
  • bulharský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 0,379 miliardy eur
  • bulharský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % bulharského HND: 0,75 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Bulharsku za finančního přispění EU

Příspěvek Bulharska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Bulharsko čerpá finanční prostředky EU

Back to top