Európska únia

Belgicko

Prehľad

Hlavné mesto: 

Brusel

Rozloha: 

30 528 km2

Obyvateľstvo: 

11 311 117 (2016)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 

1,7 % (2016)

Hrubý domáci produkt (HDP): 

421,611 miliardy EUR (2016)

Úradné jazyky EÚ: 

holandčina (flámčina), francúzština a nemčina

Politický systém: 

 federatívna parlamentná konštitučná monarchia

Počet poslancov v Európskom parlamente: 

21

Mena: 

Euro. Členom eurozóny od 1. januára 1999

Schengen area member: 

 Áno, štát schengenského priestoru od 26. marec 1995.

Členstvo v EÚ od: 

1. januára 1958

Predsedníctvo Rady: 

Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú lokalitusúčasnom predsedníctve Rady EÚ - Dátumy predsedníctiev Belgicka

Belgicko je federatívny štát rozdelený na tri regióny: flámsky hovoriace Flámsko na severe, francúzsky hovoriace Valónsko na juhu a Brusel – dvojjazyčné hlavné mesto, kde je úradným jazykom francúzština aj flámčina. Vo východnej časti krajiny žije malá komunita asi 70 000 ľudí, ktorí hovoria po nemecky. Belgicko má rozmanitý prírodný terén: 67 kilometrov morského pobrežia a rovinaté pobrežné pláne pozdĺž Severného mora, centrálnu plošinu v strede krajiny a lesnatú vrchovinu Ardeny na juhovýchode.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Belgicka boli v roku 2015 verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (22,5 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (19,7 %) a priemysel (16,3 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Belgicka sú Nemecko, Francúzsko a Holandsko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Holandsko, Nemecko a Francúzsko.

Belgicko v EÚ

Európsky parlament

Belgicko má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Belgicko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Belgicku

Rada Európskej únie

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia belgickej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Belgicka:

január až jún 1958 | január až jún 1961 | január až jún 1964 | január až jún 1967 | január až jún 1970 | január až jún 1973 | júl až december 1977 | január až jún 1982 | január až jún 1987 | júl až december 1993 | júl až december 2001 | júl až december 2010

Predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárkou nominovanou za Belgicko do Európskej komisie je Marianne Thyssen, ktorá je zodpovedná za zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Belgicku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Belgicko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Belgicko má v Európskom výbore regiónov 11 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Belgicko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Belgicka pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Belgicka, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Belgicka s EÚ v roku 2015: 

  • Celkové výdavky EÚ v Belgicku: 6,952 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % belgického hrubého národného dôchodku (HND): 1,67 %
  • Celkový príspevok Belgicka do rozpočtu EÚ: 3,692 miliardy EUR
  • Príspevok Belgicka do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,89 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Belgicku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Belgicka pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Belgicko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Belgicku

Back to top