Európska únia

Belgicko

Belgicko

Prehľad

Vlajka Belgicka

Politický systém

Belgicko je federálna konštitučná monarchia s kráľom – hlavou štátu, premiérom – predsedom vlády a so systémom viacerých politických strán. Rozhodovacie právomoci nie sú centralizované, ale rozdelené do 3 úrovní vlády: federálna vláda, 3 jazykové spoločenstvá (flámske, francúzske a nemecké) a 3 regióny (Flámsko, Brusel – hlavné mesto a Valónsko). Z právneho hľadiska sú rovnocenné, každá však rozhoduje a nesie zodpovednosť v inej oblasti. Brusel je spolu s Luxemburgom a Štrasburgom jedným z troch oficiálnych sídel európskych inštitúcií.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Belgicka v roku 2016 boli verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (22,5 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (19,5 %) a priemysel (16,7 %).

Do krajín EÚ smeruje 72 % belgického vývozu (Nemecko 17 %, Francúzsko 15 % a Holandsko 11 %), v prípade krajín mimo EÚ smeruje 6 % belgického vývozu do Spojených štátov a po 2 % do Indie a Číny.

Pokiaľ ide o dovoz, 63 % pochádza z členských štátov EÚ (z Holandska 16 %, Nemecka 13 % a Francúzska 9 %). Z krajín mimo EÚ pochádza 8 % dovozu zo Spojených štátov a 4 % z Číny.

Belgicko v EÚ

Európsky parlament

Belgicko má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Belgicko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Belgicku

Rada Európskej únie

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia belgickej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Belgicka:

január až jún 1958 | január až jún 1961 | január až jún 1964 | január až jún 1967 | január až jún 1970 | január až jún 1973 | júl až december 1977 | január až jún 1982 | január až jún 1987 | júl až december 1993 | júl až december 2001 | júl až december 2010

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú lokalituSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárkou nominovanou za Belgicko do Európskej komisie je Marianne Thyssenová, ktorá je zodpovedná za zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Belgicku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Belgicko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Belgicko má v Európskom výbore regiónov 11 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Belgicko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Belgicka pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Belgicka, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Belgicka s EÚ v roku 2017:

  • Celkové výdavky EÚ v Belgicku: 7,358 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % belgického hrubého národného dôchodku (HND): 1,66 %
  • Celkový príspevok Belgicka do rozpočtu EÚ: 2,978 mld. EUR
  • Príspevok Belgicka do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,67 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Belgicku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Belgicka pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Belgicko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top