Unia Europejska

Belgia

Informacje ogólne

Stolica: 

Bruksela

Powierzchnia: 

30 528 km2

Ludność państwa: 

11 311 117 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

1,7 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

421,611 miliardów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

niderlandzki, francuski i niemiecki

Ustrój polityczny: 

 monarchia parlamentarna

W UE od: 

1 stycznia 1958 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

21

Waluta: 

Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 1999 r.

Czy należy do strefy Schengen: 

 Tak. Belgia jest członkiem strefy Schengen od 26 marca 1995 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.aktualnym przewodnictwie w Radzie UE - Daty belgijskiej prezydencji

Belgia jest państwem federalnym, w którego skład wchodzą trzy regiony. Są to niderlandzkojęzyczna Flandria na północy, francuskojęzyczna Walonia na południu oraz miasto stołeczne Bruksela, gdzie językami urzędowymi są francuski i niderlandzki. Ponadto we wschodniej części kraju żyje niewielka mniejszość niemieckojęzyczna. Krajobraz Belgii jest dość zróżnicowany.  Linia brzegowa Belgii liczy 67 km, północną część kraju pokrywają nadmorskie niziny, w centrum wznosi się płaskowyż, a na południu dominują zalesione wzgórza Ardenów.

Do najważniejszych sektorów belgijskiej gospodarki w 2015 r. należały: działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (22,5 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (19,7 %) oraz przemysł (16,3 %).

Główne rynki eksportowe dla belgijskiej gospodarki to Niemcy, Francja i Holandia, a w przypadku importu – Holandia, Niemcy i Francja.

Belgia w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 21 posłów z Belgii. Więcej informacji o belgijskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Belgii

Rada Unii Europejskiej

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele belgijskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty belgijskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 1958 r., styczeń–czerwiec 1961 r., styczeń–czerwiec 1964 r., styczeń–czerwiec 1967 r., styczeń–czerwiec 1970 r., styczeń–czerwiec 1973 r., lipiec–grudzień 1977 r. styczeń–czerwiec 1982 r., styczeń–czerwiec 1987 r., lipiec–grudzień 1993 r. lipiec–grudzień 2001 r. lipiec–grudzień 2010 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Belgijską komisarz w Komisji Europejskiej jest Marianne Thyssen, która odpowiada za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Belgii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Belgia ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Belgia ma 11 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Belgia utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Belgii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Belgia wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Belgia a budżet UE w 2015 r.: 

  • Łączne wydatki UE w Belgii: 6,952 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % belgijskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 1,67 %
  • Łączny wkład Belgii do budżetu UE: 3,692 miliardów EUR
  • Wkład Belgii do budżetu UE jako % belgijskiego DNB: 0,89 % 

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Belgii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Belgię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Belgia się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Belgia – informacje praktyczne