an tAontas Eorpach

an Bheilg

an Bheilg

Forbhreathnú

Bratach na Beilge

Córas Polaitiúil

Is monarcacht bhunreachtúil chónaidhme í an Bheilg inarb é an rí an ceann stáit agus inarb é an príomh-aire an ceann rialtais i gcóras ilpháirtí. Níl na cumhachtaí cinnteoireachta láraithe, tá siad roinnte idir trí leibhéal rialtais: an rialtas cónaidhme, 3 chomhphobal teanga (comhphobail na Pléimeannaise, na Fraincise, agus na Gearmáinise) agus 3 réigiún (Flóndras, Príomhchathair na Bruiséile agus an Vallúin). Ó thaobh an dlí de, tá an stádas céanna acu, ach tá cumhachtaí agus freagrachtaí orthu a bhaineann le réimsí éagsúla. Is ceann de thrí shuíomh oifigiúla institiúidí an Aontais Eorpaigh í an Bhruiséil, in éineacht le cathair Lucsamburg agus Strasbourg.

Áit ar léarscáil an Aontais

An trádáil agus an geilleagar

Seo na hearnálacha ba mhó i ngeilleagar na Beilge in 2018: an córas riaracháin phoiblí, gníomhaíochtaí cosanta agus oideachais, sláinte an duine, agus gníomhaíochtaí oibre sóisialta (22.1 %), an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (19.4 %), agus an tionsclaíocht (16.7 %).

Is go tíortha laistigh den Aontas a thrádáiltear 73 % d’onnmhairí na Beilge (an Ghearmáin 18 %, an Fhrainc 14 % agus an Ísiltír 12 %), agus maidir le honnmhairí go háiteanna lasmuigh den Aontas, téann 5 % díobh chun na Stát Aontaithe, agus 2 % chun na hIndia agus an oiread céanna chun na Síne.

Ó thaobh allmhairí de, tagann 64 % ó Bhallstáit an Aontais (an Ísiltír 18 %, an Ghearmáin 13 % agus an Fhrainc 9 %), agus maidir le hallmhairí ó lasmuigh den Aontas, tagann 7 % ó na Stáit Aontaithe agus 4 % ón tSín.

An Bheilg san Aontas Eorpach

Parlaimint na hEorpa

Tá 21 Fheisire ag an mBeilg i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Bheilg

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Is é a dhéantar i gComhairle an Aontais Eorpaigh go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an Aontais a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Beilge i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an Aontais Eorpaigh.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Beilge lena linn:

Eanáir-Meitheamh 1958 Eanáir-Meitheamh 1961 Eanáir-Meitheamh 1964 Eanáir-Meitheamh 1967 Eanáir-Meitheamh 1970 Eanáir-Meitheamh 1973 Iúil-Nollaig 1977 Eanáir-Meitheamh 1982 Eanáir-Meitheamh 1987 Iúil-Nollaig 1993 Iúil-Nollaig 2001 Iúil-Nollaig 2010

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Seo nasc chuig suíomh gréasáin seachtrachUachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh faoi láthair

An Coimisiún Eorpach

Is é Didier Reynders an Coimisinéir atá ainmnithe ag an Ostair chuig an gChoimisiún Eorpach agus cúraimí Ceartais air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Bheilg

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

12 ionadaí ag an mBeilg ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

10 ionadaí ag an mBeilg ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san Aontas i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an Aontas Eorpach

Bíonn an Bheilg i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh tríd an m buanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Beilge chuig an Aontas Eorpach" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san Aontas Eorpach.

Buiséid agus Maoiniú

Cá mhéad a íocann agus a fhaigheann an Bheilg?

Déantar an méid atá le híoc ag gach tír de chuid an Aontais Eorpaigh a ríomh ar bhealach cothrom, de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu – agus an bealach eile thart.
Níl sé d'aidhm ag buiséad an Aontais Eorpaigh an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine. 
Figiúirí 2018 don Bheilg:

  • Caiteachas iomlán an Aontais Eorpaigh sa Bheilg – € 8.514 billiún
    (comhionann le 1.86 % de gheilleagar na Beilge)                        
  • Ranníocaíocht iomlán le buiséad an Aontais Eorpaigh – € 3.840 billiún
    (comhionann le 0.84 % de gheilleagar na Beilge)                                                    

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an Aontais Eorpaigh:

Tionscadail sa Bheilg a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach

An t-airgead a d'íoc an Bheilg isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an Aontais, m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón Aontas chun tairbhe don Bheilg.

Back to top