an tAontas Eorpach

An Bheilg

Forbhreathnú

Príomhchathair: 

an Bhruiséil

Achar: 

30 528 km2

Daonra: 

11 311 117 (2016)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh: 

1.7 % (2016)

Olltáirgeacht intíre (OTI): 

EUR 421.611 billiún (2016)

Teangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: 

an Ollainnis, an Fhraincis agus an Ghearmáinis

Córas Polaitiúil: 

monarcacht chónaidhme bhunreachtúil pharlaiminteach

Ina Ballstát ó: 

1 Eanáir 1958

Líon na bhFeisirí atá aici i bParlaimint na hEorpa: 

21

Airgeadra: 

Euro. Ball den limistéar euro ón 1 Eanáir 1999

I Limistéar Schengen: 

 Tá an Bheilg ina ball de Limistéar Schengen ón 26 Márta 1995.

Uachtaránacht na Comhairle: 

Stát cónaidhme atá sa Bheilg agus tá trí réigiún ar leith inti: Flóndras, ina labhraítear an Ollainnis, sa tuaisceart; an Vallúin, ina labhraítear an Fhraincis, sa deisceart agus an Bhruiséil, an phríomhchathair dhátheangach, ina bhfuil stádas oifigiúil ag an bhFraincis agus ag an Ollainnis araon. Chomh maith leis sin, tá mionlach beag a labhraíonn Gearmáinis in oirthear na tíre. Tá tírdhreacha éagsúla sa Bheilg: 67 ciliméadar de chósta mara agus de mhachairí réidhe cósta le hais na Mara Thuaidh, ardchlár i lár na tíre agus cnoic dhroimneacha agus foraoisí Ardennes sa deisceart.

Seo na hearnálacha ba mhó i ngeilleagar na Beilge in 2015: an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (22.5 %), an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (19.7 %) agus an tionsclaíocht (16.3 %).

Is iad an Ghearmáin, an Fhrainc agus an Ísiltír na tíortha is mó a n‑easpórtálann an Bheilg earraí chucu agus is iad an Ísiltír, an Ghearmáin agus an Fhrainc na tíortha is mó a n‑iompórtálann sí earraí uathu.

An Bheilg san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 21 Feisire ag an mBeilg i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Bheilg

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Beilge i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Beilge lena linn:

Ean-Meith 1958 | Ean-Meith 1961 | Ean-Meith 1964 | Ean-Meith 1967 | Ean-Meith 1970 | Ean-Meith 1973 | Iúil-Nollaig 1977 | Ean-Meith 1982 | Ean-Meith 1987 | Iúil-Nollaig 1993 | Iúil-Nollaig 2001 | Iúil-Nollaig 2010

Uachtaránacht Chomhairle an AE

An Coimisiún Eorpach

Is í Marianne Thyssen an té a cheap an Bheilg ina Coimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta, Scileanna agus Soghluaisteacht Oibrithe na cúraimí atá uirthi.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Bheilg

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

12 ionadaí ag an mBeilg ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

11 ionadaí ag an mBeilg ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an Bheilg i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Beilge chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Bheilg don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid leis an mbuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n-iomláine. 

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Beilge leis an AE in 2015: 

  • Caiteachas iomlán an AE sa Bheilg: EUR 6.952 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Beilge: 1.67 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Beilge isteach i mbuiséad an AE: EUR 3.692 billiún
  • Ranníocaíocht na Beilge le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta: 0.89 % 

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail sa Bheilg a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc an Bheilg isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don Bheilg

Eolas praiticiúil