Ευρωπαϊκή Ένωση

Βέλγιο

Βέλγιο

Σύντομη παρουσίαση

Σημαία του Βελγίου

Πολιτικό σύστημα

Το Βέλγιο είναι ομοσπονδιακή συνταγματική μοναρχία. Αρχηγός του κράτους είναι ο μονάρχης και αρχηγός της κυβέρνησης ο πρωθυπουργός σε ένα πολυκομματικό σύστημα. Οι εξουσίες λήψης αποφάσεων δεν είναι συγκεντρωμένες σε κεντρικό επίπεδο αλλά κατανέμονται σε 3 κυβερνητικά επίπεδα: την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τις 3 γλωσσικές κοινότητες (ολλανδόφωνη, γαλλόφωνη και γερμανόφωνη) και τις 3 περιφέρειες (Φλάνδρα, Βρυξέλλες και Βαλονία). Από νομική άποψη είναι όλες ισότιμες, αλλά έχουν εξουσίες και αρμοδιότητες σε διαφορετικούς τομείς. Η πόλη των Βρυξελλών, μαζί με τις πόλεις του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου, είναι μία από τις τρεις επίσημες έδρες των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της βελγικής οικονομίας το 2018 ήταν η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η ανθρώπινη υγεία και η κοινωνική πρόνοια (22,1 %), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (19,4 %) και η βιομηχανία (16,7 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 73 % των βελγικών εξαγωγών (το 18 % κατευθύνεται στη Γερμανία, το 14 % στη Γαλλία και το 12 % στις Κάτω Χώρες), ενώ εκτός ΕΕ το 5 % των εξαγωγών κατευθύνεται στις ΗΠΑ και από 2 % στην Ινδία και στην Κίνα.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 64 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (18 % από τις Κάτω Χώρες, 13 % από τη Γερμανία και 9 % από τη Γαλλία), ενώ εκτός ΕΕ το 7 % των εισαγωγών προέρχεται από τις ΗΠΑ και το 4 % από την Κίνα.

Το Βέλγιο στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Βέλγιο έχει 21 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Βέλγιο

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της βελγικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες το Βέλγιο άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 1958 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1961 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1964 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1967 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1970 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1973 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1977 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1982 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1987 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1993 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2001 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2010

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποΤρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε το Βέλγιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Ντιντιέ Ρεντέρς, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βέλγιο

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Το Βέλγιο έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Το Βέλγιο έχει 10 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Το Βέλγιο επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας του στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία του Βελγίου στην ΕΕ», η βελγική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει το Βέλγιο και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Στοιχεία του 2018 για το Βέλγιο

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στο Βέλγιο: 8,514 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμούν με το 1,86 % της βελγικής οικονομίας)                        
  • Συνολική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 3,840 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμεί με το 0,84 % της βελγικής οικονομίας)                                                    

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στο Βέλγιο

Τα ποσά που συνεισφέρει το Βέλγιο στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. έργα οδοποιίας, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται το Βέλγιο από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Back to top