Ευρωπαϊκή Ένωση

Βέλγιο

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Βρυξέλλες

Έκταση: 

30 528 km2

Πληθυσμός: 

11 311 117 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

1,7 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

421,611 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

ολλανδικά, γαλλικά και γερμανικά

Πολίτευμα: 

ομοσπονδιακή κοινοβουλευτική συνταγματική μοναρχία

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

21

Νόμισμα: 

Ευρω. Μέλος της Ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 1999

Schengen area member: 

 Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από τις 26 Μαρτίου 1995

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Ιανουαρίου 1958

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Το Βέλγιο είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος που περιλαμβάνει τρεις περιφέρειες: την ολλανδόφωνη Φλάνδρα στον βορρά, τη γαλλόφωνη Βαλλονία στον νότο και τις Βρυξέλλες, τη δίγλωσση πρωτεύουσα, όπου τα γαλλικά και τα ολλανδικά είναι ισότιμα. Υπάρχει επίσης μια μικρή γερμανόφωνη μειονότητα στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Η μορφολογία του εδάφους του Βελγίου παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία:  67 χιλιόμετρα ακτογραμμής και πεδινές παράκτιες πεδιάδες κατά μήκος της Βόρειας Θάλασσας, ένα κεντρικό οροπέδιο και οι δασωμένοι λόφοι των Αρδενών στον νότο.

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της βελγικής οικονομίας  ήταν η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (22,5%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (19,7%) και η βιομηχανία (16,3%).

Το Βέλγιο πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Γερμανία, τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, ενώ οι εισαγωγές του προέρχονται κυρίως από τις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Το Βέλγιο στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Βέλγιο έχει 21 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Βέλγιο

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της βελγικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

a>Περίοδοι κατά τις οποίες το Βέλγιο άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 1958 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1961 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1964 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1967 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1970 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1973 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1977 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1982 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1987 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1993 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2001 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2010

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ορισθείσα από το Βέλγιο επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Μαριάν Tίσεν, στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Απασχόλησης, των Κοινωνικών Υποθέσεων, των Δεξιοτήτων και της Εργασιακής Κινητικότητας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βέλγιο

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Το Βέλγιο έχει 12 εκπροσώπουςστην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Το Βέλγιο έχει 11 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Το Βέλγιο επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας του στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία του Βελγίου στην ΕΕ», η βελγική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει το Βέλγιο;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Οικονομικές σχέσεις του Βελγίου με την ΕΕ το 2015: 

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στο Βέλγιο: 6,952 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του βελγικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 1,67 %
  • Συνολική συνεισφορά του Βελγίου στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 3,692 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά του Βελγίου στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,89 %  

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στο Βέλγιο

Τα ποσά που συνεισφέρει το Βέλγιο στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει το Βέλγιο από την ΕΕ

Πρακτικές πληροφορίες

Back to top