Europæiske Union

Belgien

Oversigt

Det belgiske flag

Politisk system

Belgien er et føderalt parlamentarisk konstitutionelt monarki, hvor kongen er statsoverhoved og premierministeren er regeringschef i et flerpartisystem. Den politiske beslutningstagning er ikke centraliseret, men fordelt på tre regeringsniveauer: Den føderale regering, regeringerne i de tre sprogbaserede områder (hvor der tales henholdsvis hollandsk, fransk og tysk) og regeringerne i de tre regioner (Flandern, Vallonien og hovedstadsregionen Bruxelles). Juridisk set er de ligestillede, men har forskellige beføjelser og ansvar for forskellige politikområder. Bruxelles er et af de tre officielle hjemsteder for EU-institutionerne – de øvrige to er Luxembourg by og Strasbourg. Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

I 2016 var de vigtigste sektorer i den belgiske økonomi offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (22,5 %), engros- og detailhandel, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (19,5 %) samt industri (16,7 %).

72 % af Belgiens eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 17 %, Frankrig: 15 % og Holland: 11 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (6 %), Indien (2 %) og Kina (2 %).

For importens vedkommende stammer 63 % fra andre EU-lande (Holland: 16 %, Tyskland: 13 % og Frankrig: 9 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra USA (8 %) og Kina (4 %).

Belgien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 21 belgiske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Belgien

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den belgiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for belgiske formandskaber:

Januar-juni 1958 | Januar-juni 1961 | Januar-juni 1964 | Januar-juni 1967 | Januar-juni 1970 | Januar-juni 1973 | Juli-december 1977 | Januar-juni 1982 | Januar-juni 1987 | Juli-december 1993 | Juli-december 2001 | Juli-december 2010

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website forDet nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Belgien har udnævnt Marianne Thyssen som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Belgien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Belgien har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Belgien har 11 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Belgien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som belgisk "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Belgien, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Belgiens finanser i relation til EU i 2016:

  • EU's samlede udgifter i Belgien: 7,333 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Belgiens bruttonationalindkomst (BNI): 1,74 %
  • Det samlede belgiske bidrag til EU-budgettet: 3,611 mia. euro
  • Belgiens bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,86 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Belgien

De penge, som Belgien betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Belgien drager fordel af EU-finansiering.

Back to top