Evropská unie

Belgie

Přehled

Hlavní město: 

Brusel

Rozloha: 

30 528 km2

Počet obyvatel: 

11 311 117 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

1,7 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

421,611 miliardy EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

nizozemština, francouzština a němčina

Politický systém: 

parlamentní konstituční monarchie

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

21

Měna: 

 Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 1999

Schengen area member: 

 Ano, součástí schengenského prostoru je od 26. března 1995.

Vstup do EU: 

1. ledna 1958

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálním předsednictví Rady EU - Období belgického předsednictví

Belgie je federální stát, který tvoří tři regiony: na severu nizozemsky mluvící Vlámsko, na jihu francouzsky mluvící Valonsko a bilingvní hlavní město, kde mají statut úředního jazyka oba uvedené jazyky. Ve východní části země sídlí také nevelká německy mluvící menšina. Belgická krajina je různorodá: 67 kilometrů pobřeží Severního moře a navazující pobřežní roviny, plošina ve středu země a ardenské lesy na jihozápadě.

Nejdůležitějšími odvětvími belgického hospodářství byly v roce 2015 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (22,5 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (19,7 %) a průmysl (16,3 %).

Hlavními vývozními trhy Belgie jsou Německo, Francie a Nizozemsko. Belgie dováží nejvíce z Nizozemska, Německa a Francie.

Belgie v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 21 belgických poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Belgii

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci belgického státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období belgického předsednictví:

leden–červen 1958 | leden–červen 1961 | leden–červen 1964 | leden–červen 1967 | leden–červen 1970 | leden–červen 1973 | červenec–prosinec 1977 | leden–červen 1982 | leden–červen 1987 | červenec–prosinec 1993 | červenec–prosinec 2001 | červenec–prosinec 2010

Předsednictví Rady EU.

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Belgie nominovala Marianne Thyssenovou, která je odpovědná za zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Belgii

Evropský hospodářský a sociální výbor

Belgie má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 12 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny - je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Belgie má 11 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Belgie také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby belgické zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Belgie poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Belgie a naopak (2015): 

  • Výdaje EU v Belgie celkem: 6,952 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl belgického hrubého národního důchodu (HND): 1,67 %
  • Belgický příspěvek do rozpočtu EU celkem: 3,692 miliardy EUR
  • Belgický příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % belgického HND: 0,89 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Belgii

Příspěvek Belgie do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU - např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Belgii a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace

Back to top