Evropská unie

Belgie

Belgie

Přehled

vlajka Belgie

Politický systém

Belgie je federální konstituční monarchie, založená na systému plurality politických stran. Hlavou státu je král, v čele exekutivy stojí předseda vlády. V Belgii nejsou rozhodovací pravomoci centralizovány, ale rozděleny mezi 3 úrovně státní správy: federální vládu, 3 jazyková společenství (vlámské, francouzské a německy mluvící) a 3 fegiony (Vlámsko, hlavní město Brusel a Valonsko). Všechny tři mají rovnocenné právní postavení, mají však pravomoce a odpovědnost v odlišných resortech. Brusel je společně s Lucemburkem a Štrasburkem oficiálním sídlem evropských orgánů.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitější odvětvími belgického hospodářství byly v roce 2016 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (22,5 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, pohostinství (19,5 %) a průmysl (16,7 %).

V rámci obchodu se členskými zeměmi EU se realizuje 72 % belgického vývozu (17 % do Německa, 15 % do Francie a 11 % do Nizozemska). Ze zemí mimo EU jde 6 % vývozu do Spojených států a 2 % do Indie, stejně jako do Číny.

Pokud jde o dovoz, 63 % pochází z členských států EU (z Nizozemska 16 %, z Německa 13 % a 9 % z Francie), zatímco z ostatních zemí 8 % pochází ze Spojených států a 4 % z Číny.

Belgie v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 21 belgických poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Belgii

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci belgického státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období belgického předsednictví:

leden–červen 1958 leden–červen 1961 leden–červen 1964 leden–červen 1967 leden–červen 1970 leden–červen 1973 červenec–prosinec 1977 leden–červen 1982 leden–červen 1987 červenec–prosinec 1993 červenec–prosinec 2001 červenec–prosinec 2010

Předsednictví Rady EU

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránky aktuálního předsednictví Rady EU.

Evropská komise

Na členku Evropské komise Belgie nominovala Marianne Thyssenovou, která je odpovědná za zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Belgii

Evropský hospodářský a sociální výbor

Belgie má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 12 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Belgie má 11 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Belgie také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby belgické zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Belgie poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Belgie a naopak (2017):

  • Výdaje EU v Belgii celkem: 7,358 miliardy eur
  • Výdaje EU celkem jako % podíl belgického hrubého národního důchodu (HND) 1,66 %
  • Belgický příspěvek do rozpočtu EU celkem: 2,978 miliardy eur
  • Belgický příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % belgického HND: 0,67 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Belgii za finančního přispění EU

Příspěvek Belgie do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Belgie čerpá finanční prostředky EU

Back to top