Европейски съюз

Белгия

Белгия

Преглед

Знаме на Белгия

Политическа система

Белгия е федерална конституционна монархия, в която кралят е държавният глава, а министър-председателят е ръководител на правителството в рамките на многопартийна система. Правомощията за вземане на решения не са централизирани, а разделени между 3 нива на управление: федералното правителство, 3 езикови общности (фламандска, френска и немскоезична) и 3 региона (столичния регион Брюксел, Фландрия и Валония). От правна гледна точка те всички са равни, но разполагат с правомощия и отговорности в различни области. Брюксел, заедно с Люксембург и Страсбург, е едно от трите седалища на европейските институции.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на белгийската икономика през 2018 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (22,1 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (19,4 %) и промишлеността (16,7 %).

Търговията в рамките на ЕС представлява 73 % от износа на Белгия (Германия — 18 %, Франция — 14 % и Нидерландия — 12 %), а в търговията извън ЕС най-голям е износът за САЩ (5 %) и за Индия и Китай (по 2 %).

64 % от вноса е от страни от ЕС (Нидерландия — 18 %, Германия — 13 % и Франция — 5 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 7 % от вноса се падат на САЩ и 4 % на Китай.

Белгия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Белгия. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Белгия

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от Съюза заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на белгийското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на белгийското председателство:

януари — юни 1958 г. | януари — юни 1961 г. | януари — юни 1964 г. | януари — юни 1967 г. | януари — юни 1970 г. | януари — юни 1973 г. | юли — декември 1977 г. | януари — юни 1982 г. | януари — юни 1987 г. | юли — декември 1993 г. | юли — декември 2001 г. | юли — декември 2010 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Външен уебсайт на настоящото председателство на Съвета на ЕС.

Европейска комисия

Предложеният от Белгия комисар в Европейската комисия е Дидие Рейндерс, който отговаря за правосъдието.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Белгия

Европейски икономически и социален комитет

Белгия има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Белгия има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Белгия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Белгия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Белгия?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните средства. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни от 2018 г. за Белгия:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 8,514 млрд. евро 
    (равняват се на 1,86 % от белгийската икономика)                        
  • Обща вноска в бюджета на ЕС — 3,840 млрд. евро
                                                     (равнява се на 0,84 % от белгийската икономика)                                                    

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Белгия

Средствата, които Белгия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Белгия се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top