Európska únia

Rakúsko

Prehľad

Hlavné mesto: 

Viedeň

Rozloha: 

83 879 km²

Obyvateľstvo: 

8 576 261 (2015)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 

1,7 % (2015)

Hrubý domáci produkt (HDP): 

337,162 miliardy EUR (2015)

Úradné jazyky EÚ: 

nemčina

Politický systém: 

federatívna parlamentná republika

Členstvo v EÚ od: 

1. januára 1995

Počet poslancov v Európskom parlamente: 

18

Mena: 

Euro. Členom eurozóny od 1. januára 1999

Štát schengenského priestoru?: 

 Áno, štát schengenského priestoru od 1 decembra 2007.

Predsedníctvo Rady: 

Rakúsko predsedalo Rade EÚ dvakrát, konkrétne v rokoch 1998 a 2006. Jeho nasledujúce predsedníctvo bude v roku 2018.

Rakúsko je z veľkej časti hornatá krajina, pretože sa nachádza na východnom okraji Álp. Končiare Álp dominujú západnej a južnej časti krajiny. Nižšie položené východné provincie krajiny sa rozprestierajú v povodí Dunaja.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Rakúska v roku 2015 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (22,9 %), priemysel (21,9 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (17,4 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Rakúska sú Nemecko, USA a Taliansko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Taliansko a Švajčiarsko.

Rakúsko v EÚ

Európsky parlament

Rakúsko má v Európskom parlamente 18 poslancov. Poslanci EP za Rakúsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Rakúsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia rakúskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Rakúska:

júl až december 1998 | január až jún 2006 | júl až december 2018

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ.

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Rakúsko do Európskej komisie je Johannes Hahn, ktorý je zodpovedný za európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Rakúsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Rakúsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Rakúsko má vo Výbore regiónov 12 zástupcov. Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Rakúsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Rakúska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Rakúska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Rakúska s EÚ v roku 2015: 

  • Celkové výdavky EÚ v Rakúsku: 1,787 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % rakúskeho hrubého národného dôchodku (HND): 0,53 %
  • Celkový príspevok Rakúska do rozpočtu EÚ: 2,529 miliardy EUR
  • Príspevok Rakúska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,75 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Rakúsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Rakúska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Rakúsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Rakúsku