Európska únia

Rakúsko

Rakúsko

Prehľad

Vlajka Rakúska

Politický systém

Rakúsko je federálna parlamentná republika s predsedom vlády – kancelárom a hlavou štátu – prezidentom. Rakúsko pozostáva z 9 spolkových krajín (Bundesländer).  Krajinské vlády a federálna vláda majú výkonnú moc. Federálny parlament pozostáva z dvoch komôr: priamo volenej Národnej rady (Nationalrat) a Spolkovej rady (Bundesrat), ktorú volia regionálne parlamenty.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Rakúska v roku 2016 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (22,9 %), priemysel (21,6 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (17,5 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 71 % vývozu Rakúska (Nemecko 30 %, Taliansko 6 % a Slovensko 4 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 6 % vyváža do Spojených štátov a 5 % do Švajčiarska.

Pokiaľ ide o dovoz, 78 % pochádza z členských štátov EÚ (Nemecko 43 %, Taliansko 6 % a Česko 4 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 6 % dovozu pochádza zo Švajčiarska a 3 % z Číny.

Rakúsko v EÚ

Európsky parlament

Rakúsko má v Európskom parlamente 18 poslancov. Poslanci EP za Rakúsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Rakúsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia rakúskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Rakúska:

júl až december 1998 | január až jún 2006 | júl až december 2018

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Rakúsko do Európskej komisie je Johannes Hahn, ktorý zodpovedá za európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Rakúsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Rakúsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Rakúsko má v Európskom výbore regiónov 12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Rakúsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Rakúska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Rakúska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Rakúska s EÚ v roku 2017: 

  • Celkové výdavky EÚ v Rakúsku:  1,743 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % rakúskeho hrubého národného dôchodku (HND): 0,47 %
  • Celkový príspevok Rakúska do rozpočtu EÚ: 2,429 mld. EUR
  • Príspevok Rakúska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,66 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Rakúsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Rakúska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Rakúsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top