Unia Europejska

Austria

Informacje ogólne

Stolica: 

Wiedeń

Powierzchnia: 

83 879 km²

Ludność państwa: 

8 690 076 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

2,2 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

349,493 miliardów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

niemiecki

Ustrój polityczny: 

 republika federalna

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

18

Waluta: 

Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 1999 r.

Schengen area member: 

 Tak. Austria jest członkiem strefy Schengen od 1 grudnia 2007 r.

W UE od: 

1 stycznia 1995 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.aktualnym przewodnictwie w Radzie UE - Daty austriackiej prezydencji

Austria jest w przeważającej mierze krajem górskim – to na jej terytorium leży wschodnia część Alp. Ten łańcuch górski rozciąga się w zachodniej i południowej części kraju, natomiast w nizinnej części wschodniej leży dorzecze Dunaju.

Do najważniejszych sektorów austriackiej gospodarki w 2015 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (22,9 %), przemysł (21,9 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (17,4 %).

Główne rynki eksportowe dla austriackiej gospodarki to Niemcy, USA i Włochy, a w przypadku importu – Niemcy, Włochy i Szwajcaria.

Austria w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 18 posłów z Austrii. Więcej informacji o austriackich eurodeputowanych.

Biuro Parlamentu Europejskiego w Austrii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele austriackiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty austriackiej prezydencji:

lipiec–grudzień 1998 r. styczeń–czerwiec 2006 r., lipiec–grudzień 2018 r.,

Przewodnictwo w Radzie UE.

Komisja Europejska

Austriackim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Johannes Hahn, który odpowiada za europejską politykę sąsiedztwa i negocjacje w sprawie rozszerzenia.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Austrii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Austria ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Austria ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Austria utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Austrii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Austria wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Austria a budżet UE w 2015 r.: 

  • Łączne wydatki UE w Austrii: 1,787 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % austriackiego dochodu narodowego brutto (DNB): 0,53 %
  • Łączny wkład Austrii do budżetu UE: 2,529 miliardów EUR
  • Wkład Austrii do budżetu UE jako % austriackiego DNB: 0,75 % 

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Austrii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Austrię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Austria się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Austria – informacje praktyczne

Back to top