Unia Europejska

Austria

Informacje ogólne

Flaga Austrii

Ustrój polityczny

Austria jest federalną republiką parlamentarną. Na czele rządu stoi kanclerz, a na czele państwa – prezydent. Austria składa się z dziewięciu krajów związkowych (Bundesländer).  Zarówno rząd federalny, jak i rządy regionalne sprawują władzę wykonawczą. Federalny parlament składa się z dwóch izb: izby niższej – Rady Narodowej (Nationalrat) wybieranej w wyborach bezpośrednich – i izby wyższej – Rady Federalnej (Bundesrat) – wybieranej przez parlamenty krajów związkowych.

Austria na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów austriackiej gospodarki w 2016 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (22,9%), przemysł (21,6%) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (17,5%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 71% austriackiego eksportu (30% do Niemiec, 6% do Włoch i 4% na Słowację). Eksport do Stanów Zjednoczonych wynosi 6%, a do Szwajcarii – 5%.

Jeśli chodzi o import, 78% pochodzi z państw członkowskich UE (43% z Niemiec, 6% z Włoch i 4% z Czech). Import ze Stanów Zjednoczonych wynosi 6%, a z Chin 3%.

Austria w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 18 posłów z Austrii. Więcej informacji o austriackich eurodeputowanych.

Biuro Parlamentu Europejskiego w Austrii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele austriackiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty austriackiej prezydencji:

lipiec–grudzień 1998 r., styczeń–czerwiec 2006 r., lipiec–grudzień 2018 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetowąAktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Austriackim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Johannes Hahn, który odpowiada za europejską politykę sąsiedztwa i negocjacje w sprawie rozszerzenia.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Austrii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Austria ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Austria ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Austria utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Austrii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Austria wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Austria a budżet UE w 2017 r.: 

  • Łączne wydatki UE w Austrii: 1,743 mld euro
  • Łączne wydatki UE jako procent austriackiego dochodu narodowego brutto (DNB) 0,47 %
  • Łączny wkład Austrii do budżetu UE: 2,429 mld euro
  • Wkład Austrii do budżetu UE jako procent austriackiego DNB: 0,66 % 

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Austrii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Austrię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Austria się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Back to top