Unia Europejska

Austria

Austria

Informacje ogólne

Flaga Austrii

Ustrój polityczny

Austria jest federalną republiką parlamentarną. Na czele rządu stoi kanclerz, a na czele państwa – prezydent. Austria składa się z dziewięciu krajów związkowych (Bundesländer).  Zarówno rząd federalny, jak i rządy regionalne sprawują władzę wykonawczą. Federalny parlament składa się z dwóch izb: izby niższej – Rady Narodowej (Nationalrat) wybieranej w wyborach bezpośrednich – i izby wyższej – Rady Federalnej (Bundesrat) – wybieranej przez parlamenty krajów związkowych.

Austria na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów austriackiej gospodarki w 2018 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (22,9%), przemysł (22%) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (17,3%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 71% austriackiego eksportu (30% do Niemiec, 6% do Włoch i 5% na Słowację). Eksport do Stanów Zjednoczonych wynosi 6%, a do Szwajcarii – 5%.

Jeśli chodzi o import, 78% pochodzi z państw członkowskich UE (41% z Niemiec, 6% z Włoch i 4% z Czech i Holandii). Import ze Szwajcarii wynosi 4%, a z Chin − 3%.

Austria w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 19 posłów z Austrii. Więcej informacji o austriackich eurodeputowanych.

Biuro Parlamentu Europejskiego w Austrii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele austriackiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty austriackiej prezydencji:

lipiec–grudzień 1998 r., styczeń–czerwiec 2006 r., lipiec–grudzień 2018 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetowąAktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Austriackim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Johannes Hahn, który odpowiada za budżet i administrację.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Austrii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Austria ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Austria ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Austria utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Austrii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Austria, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane liczbowe za 2018 r. dla Austrii:

  • Łączne wydatki UE w Austrii – 1,953 mld euro
    (co odpowiada 0,51 proc. gospodarki Austrii)
  • Łączny wkład do budżetu UE – 3,277 mld euro
    (co odpowiada 0,85 proc. gospodarki Austrii)

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Austrii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Austrię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Austria się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Back to top