Europska unija

Austrija

Austrija

Pregled

austrijska zastava

Politički sustav

Austrija je savezna parlamentarna republika na čelu sa šefom vlade, odnosno kancelarom, i šefom države, odnosno predsjednikom. Zemlja se sastoji od devet saveznih pokrajina („Bundesländer”).  I savezna vlada i pokrajinske vlade imaju izvršne ovlasti. Savezni parlament sastoji se od dva doma: Donjeg doma („Nationalrat”) s neposredno izabranim članovima i Gornjeg doma („Bundesrat”) čije članove izabiru pokrajinski parlamenti.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori austrijskoga gospodarstva 2018. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (22,9 %), industrija (22 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (17,3 %).

U zemlje EU-a odlazi 71 % izvoza Austrije (od čega u Njemačku 30 %, 6 % u Italiju i 5 % u Slovačku). Kad je riječ o državama izvan EU-a, u SAD izvozi se 6 % i u Švicarsku 5 %.

Kad je riječ o uvozu, 78 % činio je uvoz iz država članica EU-a (od čega 41 % iz Njemačke, 6 % iz Italije i Češke te 4 % iz Nizozemske). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 4 % austrijskog uvoza dolazi iz Švicarske, a 3 % iz Kine.

Austrija u EU-u

Europski parlament

Austrija ima 19 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Austriji

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici austrijske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi austrijskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1998., siječanj – lipanj 2006., srpanj – prosinac 2018.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsko web-mjestoTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Johannes Hahn povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Austrija, a nadležan je za proračun i administraciju.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Austriji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Austrija ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Austrija ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Austrija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća austrijskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Austrija plaća i prima?

Iznos koji svaka od zemalja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima svaka zemlja raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Podaci za Austriju za 2018.:

  • Ukupna potrošnja EU-a u Austriji: 1,953 milijarde EUR
    (0,51 % gospodarstva Austrije)
  • Ukupni doprinos proračunu EU-a: 3,277 milijardi EUR
    (0,85 % gospodarstva Austrije)

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Austriji financira EU

Novcem koji Austrija uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Austriju.

Back to top