an tAontas Eorpach

An Ostair

An Ostair

Forbhreathnú

Bratach na hOstaire

Córas polaitiúil

Poblacht chónaidhme pharlaiminteach í an Ostair ag a bhfuil ceann rialtais, an seansailéir, agus ceann stáit, an t-uachtarán. Tá 9 stát (Bundesländer) sa tír.  Tá cumhacht feidhmiúcháin ag na rialtais réigiúnacha agus chónaidhme ar aon. Tá dhá teach sa Pharlaimint chónaidhme: an Teach Íochtarach (Nationalrat) – a thoghtar go díreach – agus an Teach Uachtarach (Bundesrat) – a thoghann na parlaimintí réigiúnacha.

Áit ar léarscáil an Aontais

An trádáil agus an geilleagar

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na hOstaire in 2016: an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (22.9 %); an tionsclaíocht (21.6 %) agus an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (17.5 %).

Is fiú 71 % d’onnmhairí na hOstaire í trádáil laistigh den Aontas (an Ghearmáin 30 %, an Iodáil 6 % agus an tSlóvaic 4 %), agus maidir le honnmhairí lasmuigh den Aontas, téann 6 % d’onnmhairí go dtí na Stáit Aontaithe agus 5 % chun na hEilvéise.

Ó thaobh allmhairí de, tagann 78 % ó Bhallstáit an Aontais (an Ghearmáin 43 %, an Iodáil 6 % agus an tSeicia 4 %), agus maidir le hallmhairí ó lasmuigh den Aontas, tagann 6 % d’allmhairí ón Eilvéis agus 3 % ón tSín.

An Ostair san Aontas Eorpach

Parlaimint na hEorpa

Tá 18 bhFeisire ag an Ostair i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa san Ostair

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Is é a dhéantar i gComhairle an Aontais Eorpaigh go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an Aontais a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na hOstaire i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an Aontais Eorpaigh.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na hOstaire lena linn:

Iúil-Nollaig 1998 | Eanáir-Meitheamh 2006 | Iúil-Nollaig 2018

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Seo nasc chuig suíomh gréasáin seachtrach Uachtaránacht Chomhairle an Aontais faoi láthair

An Coimisiún Eorpach

Is é Johannes Hahn an Coimisinéir a cheap an Ostair mar ionadaí ar an gCoimisiún Eorpach. Beartas Comharsanachta na hEorpa agus Caibidlíocht maidir le Méadú na cúraimí atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin san Ostair

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

12 ionadaí ag an Ostair ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

12 ionadaí ag an Ostair ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san Aontas i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an Aontas Eorpach

Bíonn an Ostair i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na hOstaire chuig an Aontas Eorpach" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san Aontas.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Ostair don Aontas Eorpach agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an Aontais Eorpaigh an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine. 

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na hOstaire leis an Aontas Eorpach in 2017: 

  • Caiteachas iomlán an Aontais Eorpaigh san Ostair: €1.743 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na hOstaire: 0.47 %
  • Ranníocaíocht iomlán na hOstaire isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh: €2.429 billiún
  • Ranníocaíocht na hOstaire isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na tíre: 0.66 % 

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an Aontais Eorpaigh:

Tionscadail san Ostair a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach

An t-airgead a d'íoc an Ostair isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an Aontais, m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón Aontas chun tairbhe don Ostair.

Back to top