an tAontas Eorpach

An Ostair

An Ostair

Forbhreathnú

Bratach na hOstaire

Córas polaitiúil

Poblacht chónaidhme pharlaiminteach í an Ostair ag a bhfuil ceann rialtais, an seansailéir, agus ceann stáit, an t-uachtarán. Tá 9 stát (Bundesländer) sa tír.  Tá cumhacht feidhmiúcháin ag na rialtais réigiúnacha agus chónaidhme ar aon. Tá dhá teach sa Pharlaimint chónaidhme: an Teach Íochtarach (Nationalrat) – a thoghtar go díreach – agus an Teach Uachtarach (Bundesrat) – a thoghann na parlaimintí réigiúnacha.

Áit ar léarscáil an Aontais

An trádáil agus an geilleagar

Seo na hearnálacha ba mhó i ngeilleagar na hOstaire in 2018: an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (22.9 %), an tionsclaíocht (22 %), agus an córas riaracháin phoiblí, gníomhaíochtaí cosanta agus oideachais, sláinte an duine, agus gníomhaíochtaí oibre sóisialta (17.3 %).

Is go tíortha laistigh den Aontas a thrádáiltear 71 % d’onnmhairí na hOstaire (an Ghearmáin 30 %, an Iodáil 6 % agus an tSlóvaic 5 %), agus maidir le honnmhairí go háiteanna lasmuigh den Aontas, téann 6 % díobh chun na Stát Aontaithe agus 5 % chun na hEilvéise.

Ó thaobh allmhairí de, tagann 78 % ó Bhallstáit an Aontais (an Ghearmáin 41 %, an Iodáil 6 % agus an tSeicia agus an Ísiltír 4 %), agus maidir le hallmhairí ó lasmuigh den Aontas, tagann 4 % ón Eilbhéis agus 3 % ón tSín.

An Ostair san Aontas Eorpach

Parlaimint na hEorpa

Tá 19 bhFeisire ag an Ostair i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa san Ostair

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Is é a dhéantar i gComhairle an Aontais Eorpaigh go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an Aontais a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na hOstaire i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an Aontais Eorpaigh.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na hOstaire lena linn:

Iúil-Nollaig 1998 | Eanáir-Meitheamh 2006 | Iúil-Nollaig 2018

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Seo nasc chuig suíomh gréasáin seachtrach Uachtaránacht Chomhairle an Aontais faoi láthair

An Coimisiún Eorpach

Is é Johannes Hahn an Coimisinéir atá ainmnithe ag an Ostair chuig an gChoimisiún Eorpach agus cúraimí Buiséid agus Riaracháin air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin san Ostair

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

12 ionadaí ag an Ostair ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

12 ionadaí ag an Ostair ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san Aontas i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an Aontas Eorpach

Bíonn an Ostair i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na hOstaire chuig an Aontas Eorpach" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san Aontas.

Buiséid agus Maoiniú

Cá mhéad a íocann agus a fhaigheann an Ostair?

Déantar an méid atá le híoc ag gach tír de chuid an Aontais Eorpaigh a ríomh ar bhealach cothrom, de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu – agus an bealach eile thart.
Níl sé d'aidhm ag buiséad an Aontais Eorpaigh an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine. 

Figiúirí 2018 don Ostair:

  • Caiteachas iomlán an Aontais Eorpaigh san Ostair – €1.953 billiún
    (comhionann le 0.51 % de gheilleagar na hOstaire)
  • Ranníocaíocht iomlán le buiséad an Aontais Eorpaigh – € 3.277 billiún
    (comhionann le 0.85 % de gheilleagar na hOstaire)

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an Aontais Eorpaigh

Tionscadail san Ostair a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach

An t-airgead a d'íoc an Ostair isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an Aontais, m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón Aontas chun tairbhe don Ostair.

Back to top