Ευρωπαϊκή Ένωση

Αυστρία

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Βιέννη

Έκταση: 

83 879 km²

Πληθυσμός: 

8 690 076 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

2,2 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

349,493 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

γερμανικά

Πολίτευμα: 

ομοσπονδιακή κοινοβουλευτική δημοκρατία

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

18

Νόμισμα: 

Ευρω. Μέλος της Ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 1999

Schengen area member: 

 Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από τις 1 Δεκεμβρίου 2007

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Ιανουαρίου 1995

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Η Αυστρία είναι ως επί το πλείστον ορεινή χώρα καθώς βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της οροσειράς των Άλπεων, η οποία δεσπόζει στο δυτικό και νότιο τμήμα της. Οι πεδινές επαρχίες της χώρας βρίσκονται ανατολικά, στην κοιλάδα του Δούναβη.

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της αυστριακής οικονομίας ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (22,9%), η βιομηχανία (21,9%), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (17,4%).

Η Αυστρία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Γερμανία, τις ΗΠΑ και την Ιταλία, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελβετία.

H Αυστρία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Αυστρία έχει 18 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αυστρία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της αυστριακής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου από την Αυστρία:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1998 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2006 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο ορισθείς από την Αυστρία επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Γιοχάνες Χαν, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και των Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αυστρία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Αυστρία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Αυστρία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Αυστρία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Αυστρίας στην ΕΕ», η αυστριακή μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Αυστρία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Οικονομικές σχέσεις της Αυστρίας με την ΕΕ το 2015: 

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Αυστρία: 1,787 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του αυστριακού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 0,53 %
  • Συνολική συνεισφορά της Αυστρίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 2,529 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Αυστρίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,75 % 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Αυστρία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Αυστρία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Αυστρία από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες

Back to top