Ευρωπαϊκή Ένωση

Αυστρία

Αυστρία

Σύντομη παρουσίαση

Σημαία της Αυστρίας

Πολιτικό σύστημα

Η Αυστρία είναι ομοσπονδιακή κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης - τον καγκελάριο - και αρχηγό κράτους - τον πρόεδρο. Η χώρα αποτελείται από 9 ομόσπονδα κρατίδια (Bundesländer).  Τόσο οι περιφερειακές κυβερνήσεις όσο και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ασκούν εκτελεστική εξουσία. Το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο αποτελείται από 2 σώματα: την Κάτω Βουλή (Nationalrat) - που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες - και την Άνω Βουλή (Bundesrat) - που εκλέγεται από τα περιφερειακά κοινοβούλια.

Εντοπισμός στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της αυστριακής οικονομίας το 2016 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (22,9%), η βιομηχανία (21,6 %) καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (17,5 %).

Το ενδοκοινοτικό εμπόριο αντιπροσωπεύει το 71 % των αυστριακών εξαγωγών (το 30 % κατευθύνεται στη Γερμανία, το 6 % στην Ιταλία και το 4 % στη Σλοβακία), ενώ εκτός ΕΕ το 6 % των εξαγωγών κατευθύνεται στις ΗΠΑ και το 5 % στην Ελβετία.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 78 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (43 % από τη Γερμανία, 6 % από την Ιταλία και 4 % από την Τσεχία), ενώ εκτός ΕΕ το 6 % προέρχεται από την Ελβετία και το 3 % από την Κίνα.

H Αυστρία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Αυστρία έχει 18 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αυστρία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της αυστριακής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου από την Αυστρία:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1998 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2006 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοπο Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Αυστρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Γιοχάνες Χαν, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και των Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αυστρία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Αυστρία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Αυστρία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Αυστρία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Αυστρίας στην ΕΕ», η αυστριακή μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Αυστρία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Οικονομικές σχέσεις της Αυστρίας με την ΕΕ το 2017: 

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Αυστρία: 1,743 δισ. ευρώ
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του αυστριακού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 0,47 %
  • Συνολική συνεισφορά της Αυστρίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 2,429 δισ. ευρώ
  • Συνεισφορά της Αυστρίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του αυστριακού ΑΕΕ: 0,66 % 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Αυστρία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Αυστρία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για τα οφέλη της Αυστρίας από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Back to top