Evropská unie

Rakousko

Rakousko

Přehled

vlajka Rakouska

Politický systém

Rakousko je federativní parlamentní republika. V čele vlády stojí spolkový kancléř a hlavou státu je prezident. Země se skládá ze 9 spolkových zemí (Bundesländer).  Výkonnou moc má regionální i federální vláda. Federální parlament tvoří dvě komory: Národní rada (Nationalrat) – volená přímo obyvateli – a Spolková rada (Bundesrat) – členy volí zemské sněmy spolkových zemí.

Rakousko na mapě EU

Obchod a hospodářství

Nejdůležitějšími odvětvími rakouského hospodářství byly v roce 2016 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (22,9 %), průmysl (21,6 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (17,5 %).

Obchod v rámci EU představuje 71 % veškerého vývozu Rakouska (30 % do Německa, 6 % do Itálie a 4 % na Slovensko). Ze zemí mimo EU vyváží Rakousko 6 % svého exportu do USA a 5 % do Švýcarska.

Pokud jde o dovoz do Rakouska, 78 % pochází od členských států EU (43 % z Německa, 6 % z Itálie a 4 % z České republiky), ze zemí mimo EU pak 6 % pochází ze Švýcarska a 3 % z Číny.

Rakousko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 18 rakouských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Rakousku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci rakouského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období rakouského předsednictví:

červenec–prosinec 1998 | leden–červen 2006 | červenec–prosinec 2018 |

Předsednictví Rady EU

Následující odkaz vás přesměruje na externí stránky.Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Rakousko nominovalo Johannese Hahna, který odpovídá za evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Rakousku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Rakousko 12 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

12 zástupců má Rakousko v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Rakousko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby rakouské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Rakousko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Rakouska a naopak (2017): 

  • Výdaje EU v Rakousku celkem: 1,743 miliardy eur
  • Výdaje EU celkem jako % podíl rakouského hrubého národního důchodu (HND): 0,47 %
  • Rakouský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 2,429 miliardy eur
  • Rakouský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % rakouského HND: 0,66 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Rakousku

Příspěvek Rakouska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Rakousku a financovaných z prostředků EU.

Back to top