Европейски съюз

Австрия

Преглед

Знаме на Австрия

Политическа система

Австрия е федерална парламентарна република с ръководител на правителството — канцлер — и държавен глава — президент. Страната има 9 федерални провинции (Bundesländer).  Както федералното правителство, така и регионалните правителства имат изпълнителни правомощия. Федералният парламент се състои от 2 камари: долна камара (Nationalrat), която се избира пряко, и горна камара (Bundesrat), която се избира от регионалните парламенти.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на австрийската икономика през 2016 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (22,9 %), промишлеността (21,6 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (17,5 %).

Търговията в рамките на ЕС представлява 71 % от износа на Австрия (Германия — 30 %, Италия — 6 % и Словакия — 4 %), а в търговията извън ЕС най-голям е износът за САЩ (6 %) и Швейцария (5 %).

78 % от вноса е от страни от ЕС (Германия — 43 %, Италия — 6 % и Чешката република — 4 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 6 % от вноса се падат на Швейцария и 3 % на Китай.

Австрия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 18 членове от Австрия. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Австрия

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от Съюза заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на австрийското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на австрийското председателство:

юли — декември 1998 г. | януари — юни 2006 г. | юли — декември 2018 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайтнастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Австрия комисар в Европейската комисия е Йоханес Хан, който отговаря за европейската политика за съседство и преговорите за разширяване.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Австрия

Европейски икономически и социален комитет

Австрия има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Австрия има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Австрия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Австрия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Австрия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Австрия с ЕС през 2017 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 1,743 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като % от брутния национален доход (БНД) на Австрия: 0,47 %
  • Обща вноска на Австрия в бюджета на ЕС: 2,429 млрд. евро
  • Вноска на Австрия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,66 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Австрия

Средствата, които Австрия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Австрия се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top