European Union website, the official EU website

Pievienošanās Eiropas Savienībai

Pievienošanās Eiropas Savienībai

Iestāšanās Eiropas Savienībā nav lieta, kas notiek vienā mirklī. Gluži otrādi, tā ir sarežģīta procedūra. Kad valsts, kas lūgusi, lai to uzņem ES, ir izpildījusi dalības kritērijus, tai ir visās jomās jāievieš ES noteikumi un regulējums.

Jebkura valsts, kas atbilst dalības kritērijiem, var iesniegt lūgumu, lai to uzņem ES. Šīs prasības ir pazīstamas ar nosaukumu “Kopenhāgenas kritēriji”. Tie ir vairāki, piemēram, brīvi funkcionējoša tirgus ekonomika, stabila demokrātija un tiesiskums. Valstij arī jāpārņem viss ES spēkā esošais regulējums un jāapņemas ieviest eiro.

Valsts, kura vēlas pievienoties ES, iesniedz pieteikumu Padomei. Savukārt tā aicina Eiropas Komisiju novērtēt šīs valsts atbilstību Kopenhāgenas kritērijiem. Ja Komisijas atbilde ir apstiprinoša, Padomei jāvienojas par pilnvarām risināt sarunas. Tad oficiāli atklāj sarunas par katru tematu atsevišķi.

Tā kā katrai kandidātvalstij ir savos tiesību aktos jāpārņem liels daudzums ES noteikumu un regulējuma, sarunas var ieilgt. Pirmspievienošanās periodā kandidātvalstis saņem finansiālu, administratīvu un tehnisku palīdzību.