European Union website, the official EU website

Ühinemine ELiga

ELi liikmesriigiks saamine on keerukas menetlus ning see ei juhtu üleöö. Kui taotlejariik täidab liikmesuseks vajalikud tingimused, peab ta kõigis valdkondades hakkama rakendama ELi eeskirju ja määrusi.

Mis tahes riik, kes täidab liikmeks saamise tingimused, võib esitada taotluse. Kõnealuseid tingimusi teatakse kui Kopenhaageni kriteeriume ning nende hulka kuuluvad vaba turumajandus, stabiilne demokraatia ning õigusriigi põhimõte, samuti kõigi ELi õigusaktide ning ka euro heakskiitmine.

ELi liikmeks saada sooviv riik esitab liikmeks saamise taotluse nõukogule, kes palub komisjonil hinnata taotleja suutlikkust Kopenhaageni kriteeriumide täitmisel. Kui komisjoni arvamus on positiivne, siis peab nõukogu kokku leppima läbirääkimisvolitustes. Siis avatakse ametlikult valdkonnapõhised läbirääkimised.

Läbirääkimised on aeganõudvad, sest iga kandidaatriik peab siseriiklikku õigusesse üle võtma väga palju ELi eeskirju ja määrusi. Kandidaatriike toetatakse rahaliselt, halduslikult ja tehniliselt kõnealuse ühinemiseelse perioodi jooksul.