European Union website, the official EU website

Присъединяване към ЕС

Присъединяване към ЕС

Получаването на членство в ЕС е сложна и продължителна процедура. След като една страна кандидатка отговори на условията за членство, тя трябва да приложи правилата и разпоредбите на Съюза във всички области.

Всяка страна, която отговаря на условията за членство, може да кандидатства. Тези условия са известни като „критерии от Копенхаген“ и включват пазарна икономика, стабилна демокрация и върховенство на закона и приемане на цялото законодателство на ЕС, включително и на еврото.

Страна, която желае да се присъедини към ЕС, подава молба за членство до Съвета, който изисква от Комисията да оцени способността на страната да отговори на критериите от Копенхаген. Ако мнението на Комисията е положително, Съветът трябва да постигне съгласие за мандат за преговори. Тогава официално започват преговорите по отделните глави.

Поради много големия брой правила и регламенти на ЕС, която всяка страна кандидатка трябва да приеме като национално право, завършването на преговорите изисква време. Страните кандидатки са подкрепяни финансово, административно и технически по време на този предприсъединителен период.