Evropska unija

Agencije in drugi organi EU

Agencije in drugi organi EU

Agencije Evropske unije so neodvisni pravni subjekti, ločeni od drugih institucij EU. Ustanovljene so za izvajanje določenih nalog v skladu s zakonodajo EU.

Vrsta agencije

Decentralizirane agencije

Decentralizirane agencije podpirajo izvajanje politik EU. Krepijo tudi sodelovanje med EU in državami članicami, saj združujejo tehnično in strokovno znanje in izkušnje institucij EU ter nacionalnih organov. Decentralizirane agencije se ustanovijo za nedoločen čas in imajo sedež v raznih krajih Evropske unije.

Več o decentraliziranih agencijah

Agencije v okviru skupne varnostne in obrambne politike

Agencije se ustanovijo za izvajanje zelo specifičnih tehničnih, znanstvenih in upravljavskih nalog v okviru skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije.

Izvajalske agencije

Izvajalske agencije ustanovi Evropska komisija za omejen čas in za opravljanje določenih nalog v zvezi s programi EU.

Agencije in organi EURATOM

Agencije EURATOM so bile ustanovljene v podporo ciljem Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (EURATOM): usklajevanje nacionalnih programov jedrskih raziskav, pridobivanje znanja, infrastrukture in finančnih sredstev za jedrsko energijo v miroljubne namene, zagotavljanje zadovoljive in zanesljive oskrbe z jedrsko energijo.

Druge organizacije

To so organi, ki se ustanovijo v okviru programov EU in javno–zasebnega partnerstva med Evropsko komisijo in industrijo.

Back to top