Euroopa Liit

ELi ametid

ELi ametid

ELi ametid on ELi institutsioonidest erinevad asutused – need on eraldiseisvad juriidilised üksused, mis on asutatud ELi õigusest tulenevate konkreetsete ülesannete täitmiseks.

Ametite liigid

Detsentraliseeritud ametid

Detsentraliseeritud ametid aitavad kaasa ELi poliitika rakendamisele. Need ametid toetavad ka koostööd ELi ja liikmesriikide valitsuste vahel, koondades ELi institutsioonide ja liikmesriikide asutuste tehnilisi ja erialaseid teadmisi. Detsentraliseeritud ametid on loodud määramata ajaks ning asuvad kõikjal ELis.

Lisateave detsentraliseeritud ametite kohta

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika ametid

Need ametid on loodud väga konkreetsete tehniliste, teaduslike ja haldusülesannete täitmiseks Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames.

Rakendusametid

Euroopa Komisjon on rakendusametid loonud kindlaks ajavahemikuks, et täita ELi programmidega seotud konkreetseid ülesandeid.

EURATOMi agentuurid ja asutused

Need agentuurid ja asutused on loodud selleks, et aidata kaasa Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingus (EURATOM) sätestatud eesmärkide saavutamisele: koordineerida liikmesriikide uurimisprogramme tuumaenergia rahuotstarbeliseks kasutamiseks, jagada teadmisi, luua infrastruktuur ja kindlustada rahalised vahendid tuumaenergia valdkonnas ning tagada tuumaenergiavarude piisavus ja ohutus.

Muud organisatsioonid

Muude organisatsioonide hulka kuuluvad asutused, mis on loodud ELi programmide raames ning Euroopa Komisjoni ja tööstusvaldkonna vahelised avaliku ja erasektori partnerlused.

Back to top