Den Europæiske Union

Agenturer og andre EU-organer

Agenturer og andre EU-organer

EU-agenturer adskiller sig fra EU's institutioner – de er særskilte retlige enheder oprettet til at udføre specifikke opgaver i henhold til EU-lovgivningen.

Type agenturer

Decentraliserede agenturer

De decentraliserede agenturer bidrager til gennemførelsen af EU's politikker. De støtter også samarbejdet mellem EU og medlemslandenes regeringer ved at samle den tekniske og specialiserede ekspertise i EU-institutionerne og de nationale myndigheder. De decentraliserede agenturer oprettes for en ubestemt periode og placeres rundt om i EU.

Mere om decentraliserede agenturer

Agenturer under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik

Der er oprettet agenturer til at udføre meget specifikke tekniske, videnskabelige og forvaltningsmæssige opgaver inden for rammerne af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Forvaltningsorganer

Forvaltningsorganer oprettes af Europa-Kommissionen for en begrænset periode for at tage sig af specifikke opgaver i forbindelse med EU's programmer.

Euratoms agenturer og organer

Disse agenturer skal bidrage til at nå målene i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomfællesskab (Euratom), nemlig at: samordne nationale forskningsprogrammer for fredelig udnyttelse af atomenergi, skaffe viden om samt infrastrukturer og finansiel støtte til atomenergi og sørge for en sikker og tilstrækkelig forsyning af atomkraft.

Andre organisationer

Andre organisationer omfatter organer etableret som en del af EU-programmer eller offentlig-private partnerskaber mellem Europa-Kommissionen og erhvervslivet.

Back to top