Európska únia

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Prehľad

 • Úloha: Zabezpečiť náležité riešenie krízovej situácie zlyhávajúcich bánk s minimálnym dosahom na reálnu ekonomiku a verejné financie zúčastnených krajín EÚ a ostatných krajín
 • Predseda: Elke Königová
 • Partneri: Európsky parlament, Európska komisia, Európska centrálna banka (ECB), vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií, Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
 • Dátum zriadenia: Január 2015
 • Počet zamestnancov: Stále v počiatočnej fáze (Cieľ: maximálne 300 zamestnancov začiatkom roka 2017)
 • Sídlo: Brusel (Belgicko)
 • Webové sídlo: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB) je nový orgán európskej bankovej únie na riešenie krízových situácií. Je kľúčovým prvkom bankovej únie a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Jej poslaním je zabezpečiť riadne riešenie krízovej situácie zlyhávajúcich bánk s čo najmenším dosahom na reálnu ekonomiku a verejné financie zúčastnených krajín EÚ a ostatných krajín.

Úlohy

Jej hlavné úlohy sú:

 • stanoviť štandardné pravidlá a postupy pre riešenie krízových situácií subjektov;
 • prijímať rozhodnutia o riešení krízových situácií v bankovej únii podľa štandardného postupu, čím pomáha udržať dôveru trhu;
 • vytvoriť spoľahlivé a uskutočniteľné mechanizmy riešenia krízových situácií;
 • odstrániť prekážky riešenia krízových situácií, aby bol bankový systém v Európe bezpečnejší;
 • minimalizovať náklady na riešenie krízových situácií a zabrániť poklesu hodnoty, okrem prípadu, že je to potrebné na dosiahnutie cieľov riešenia krízových situácií;
 • poskytnúť kľúčové výhody daňovníkom, bankám a vkladateľom;
 • propagovať celoeurópsku finančnú a hospodársku stabilitu.

Fungovanie

Svoju činnosť vykonáva na výkonných a plenárnychzasadnutiach. Pravidlá hlasovania na každom zasadnutí predstavujú rovnováhu medzi potrebou zohľadniť záujmy všetkých krajín a potrebou zabezpečiť prijímanie účinných rozhodnutí na úrovni EÚ.

Výkonné zasadnutia – slúžia na prijímanie prípravných a operatívnych rozhodnutí o riešení situácií konkrétnych bánk, vrátane použitia prostriedkov fondu, a rozhodnutí určených vnútroštátnym orgánom týkajúcich sa vykonávania opatrení. Na týchto zasadnutiach sa zúčastňujú:

 • predseda,
 • podpredseda,
 • 4 stáli členovia,
 • orgány krajiny, kde je problémová banka usadená.

Na výkonných zasadnutiach sa prijímajú individuálne rozhodnutia o riešení krízových situácií s využitím prostriedkov fondu vo výške najviac 5 mld. EUR.

Plenárne zasadnutia – s právomocou rozhodovať o prípadoch riešenie krízových situácií, pri ktorých sa z fondu požaduje suma viac ako 5 mld. EUR.

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií úzko spolupracuje s Európskym orgánom pre bankovníctvo, ktorého hlavnou úlohou je pomôcť vytvoriť jednotný európsky súbor pravidiel o bankovníctve pre oblasť obozretnosti finančných inštitúcií v EÚ. Európsky orgán pre bankovníctvo takisto podporuje zbližovanie postupov dohľadu a posudzuje riziká a zraniteľné miesta v bankovom sektore EÚ.

Kto má z činnosti osoh

Rada pre riešenie krízových situácií bude schopná rýchlo, vhodne a primerane stanoviť opatrenia na ozdravenie a riešenie krízových situácií bánk eurozóny. Cieľom je zabrániť budúcim záchranám pomocou vonkajších zdrojov (tzv. bail-out) a preniesť bremeno riešenia na banky s minimálnymi nákladmi pre daňovníkov a reálnu ekonomiku.

 

Kontaktné údaje: 

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií(SRB)

Kontaktné údaje

Adresa: 

Treurenberg 22
1049 Brussels
Belgium

Keywords: 
Back to top